HERMENEUTIKA IR NIHILIZMAS ARBA – APIE FILOSOFIJOS „LIETUVIŠKĄJĄ“ TAPATYBĘ
Lietuvos filosofijos tapatybės problema
Rita Šerpytytė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1352
PDF

Kaip cituoti

Šerpytytė R. (2010). HERMENEUTIKA IR NIHILIZMAS ARBA – APIE FILOSOFIJOS „LIETUVIŠKĄJĄ“ TAPATYBĘ. Problemos, 78, 52-61. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1352

Santrauka

Straipsnis skiriamas hermeneutinės tradicijos Lietuvos filosofijoje aptarčiai. Keliamas klausimas – kas sudaro šiuolaikinį hermenutinį mąstymą? Šiuo straipsniu siekiama atskleisti ontologinės hermeneutikos interpretacijos Lietuvoje skirtingas galimybes. Straipsnyje aptariami hermeneutinio mąstymo svarbiausio atstovo Lietuvoje – Arūno Sverdiolo – tekstai. Vadinamoji Heideggerio provincijos „urbanizacija“, Lietuvos filosofijoje realizuota Sverdiolo, yra gretinama su kita „galimybe“ – Heideggerio provincijos „materializacija“, įkūnyta tokių skirtingų Lietuvos filosofų kaip Arvydas Šliogeris ir Tomas Sodeika. Straipsnis baigiamas Gianni Vattimo įžvalgos apie hermeneutikos ir nihilizmo ryšį aptartimi. Keliamas klausimas, ar nėra taip, kad hermeneutikos ir nihilizmo sąsajos įžvalga panaikina „bet kurią“ filosofijos tapatybę?
Pagrindiniai žodžiai: hermeneutika, nihilizmas, koiné, Heideggerio provincijos „urbanizacija“, filosofijos tapatybė, Lietuvos filosofija.

Hermeneutics and Nihilism, or on the “Lithuanian” Identity of Philosophy
Rita Šerpytytė

Summary

The article deals with the hermeneutical tradition in Lithuanian philosophy. The issue of the contempo­rary hermeneutical thinking conclusions is analysed. The aim of the article is to disclose the different pos­ sibilities of interpreting the ontological hermeneutics in Lithuanian philosophy. The article discusses textes of Arūnas Sverdiolas, the main representative of hermeneutical thinking in Lithuanian philosophy. The so-called “urbanization” of Heidegger’s prov­ince, made by Sverdiolas in Lithuanian philosophy, is juxtaposed to another “possibility” – “materializa­tion” of Heidegger’s province, impersonated by such different Lithuanian philosophers as A. Šliogeris and T. Sodeika.
The article concludes with a discussion of the relationship between hermeneutics and nihilism in G. Vartimo’s philosophy. The insight of this relation­ship disables the possibility of “whatever” identity of philosophy.
Keywords: hermeneutics, nihilism, koiné, “ur­banization” of Heidegger’s province, identity of phi­losophy, Lithuanian philosophy.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.