Lietuviškosios HEXACO PI-R versijos psichometrinės charakteristikos
Straipsniai
I. Truskauskaitė
G. Kaniušonytė
R. Kratavičienė
A. Kratavičiūtė-Ališauskienė
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2011.44.2545
PDF

Reikšminiai žodžiai

asmenybės bruožai
šešių faktorių modelis
HEXACO PI-R

Kaip cituoti

Truskauskaitė I., Kaniušonytė G., Kratavičienė R. ir Kratavičiūtė-Ališauskienė A. (2011) „Lietuviškosios HEXACO PI-R versijos psichometrinės charakteristikos“, Psichologija, 440, p. 104-117. doi: 10.15388/Psichol.2011.44.2545.

Santrauka

Pastarąjį dešimtmetį buvo suabejota dominuojančio penkių faktorių asmenybės modelio galimybėmis aprašyti asmenybės struktūrą. Buvo pasiūlytas šešių faktorių asmenybės modelis ir nustatyta, kad šis modelis, palyginti su penkių faktorių modeliu, yra pranašesnis tiek psicholeksiniu, tiek teoriniu, tiek prak­tiniu aspektais (Ashton and Lee, 2007). HEXACO PI-R klausimynas (Ashton and Lee, 2009) yra skirtas em­piriškai tyrinėti šešių faktorių modelį. Naudojant asmenybės klausimynus, paremtus savistaba, yra būti­na, kad skirtingose kultūrose klausimyno teiginiai būtų suprantami vienodai. HEXACO PI-R klausimyno, kaip ir bet kokio kito asmenybės struktūros vertinimo instrumento, vertimas ir naudojimas priklauso nuo kalbos ir kultūrinio konteksto, todėl šalyje, kurioje klausimynas bus naudojamas, yra būtina įvertinti psi­chometrines charakteristikas ir atlikti klausimyno standartizavimą. Šiame straipsnyje yra pateikiamos kai kurios lietuviškosios HEXACO PI-R versijos psichometrinės charakteristikos. Tyrime dalyvavo 369 stu­dentai, moterys ir vyrai, kurių amžius yra nuo 19 iki 28 metų, savo noru sutikę užpildyti HEXACO PI-R klau­simyną. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad visų asmenybės dimensijas matuojančių skalių (sąžiningumo ir nuolankumo, emocingumo, ekstraversijos, sutariamumo, disciplinuotumo, atvirumo patyrimui) vidinis suderinamumas yra labai geras, o subdimensijas matuojančių subskalių vidinis suderinamumas yra pa­kankamas, išskyrus dvi subskales, kurių vienos mažas patikimumas gautas ir kitose šalyse, o kitos – gali būti paaiškinamas kultūriniais skirtumais. Faktorių analizė patvirtino šešių faktorių asmenybės teorinį modelį ir atskleidė labai gerą klausimyno struktūrinį validumą – visos subdimensijos turi didžiausius svo­rius numatytuose dimensijas nusakančiuose faktoriuose.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.