Классификация южнославянских списков Синаксаря по структурным и языковым особенностям
I
Марина Владимировна Чистякова
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2018-10-29
https://doi.org/10.15388/SlavViln.2018.63.11843
PDF

Reikšminiai žodžiai

сербская и болгарская средневековая книжность, церковнославянский Синаксарь, южнославянские списки, классификация, древнейший перевод, редакции

Kaip cituoti

Чистякова Марина В. (2018) „Классификация южнославянских списков Синаксаря по структурным и языковым особенностям“, Slavistica Vilnensis, 630, p. 35-58. doi: 10.15388/SlavViln.2018.63.11843.

Santrauka

[статья и аннотация на русском, аннотации на английском и литовском языках]

Данная статья посвящена классификации южнославянских рукописей древнейшего перевода Пролога, переписанных в XIII–XVI вв. Источником анализа послужили 15 списков славянского Синаксаря, содержащие тексты на сентябрь–февраль. На основе сплошного сравнения их состава и языковых данных были выделены четыре редакции. В болгарскую редакцию вошли прологи болгарского и сербского происхождения (Григ. 23, БАН 72, Рум. 319, САНУ 53, Пог. 58, Хлуд. 189, Рс 705, Хлуд. 191, Срем. 323), текст которых с небольшими вариациями совпадает с известным церковнославянским переводом Синаксаря. Сербская редакция представлена четырьмя сербскими списками (Пог. 463А, Увар. 70, ХАЗУ III.с.6 и Wuk. 38). Несмотря на наличие точных текстовых параллелей к Соф. 1324, их агиографическим статьям присущи иные содержательные и языковые особенности. В сербской книжной среде происходило не только тиражирование, но и редактирование Синаксаря, поскольку список Wuk. 37 отражает сербскую сокращенную редакцию. Стишная редакция известна в единственном списке (Ник. 34), в начале которого (1 сент.–18 окт.) помещен традиционный текст Синаксаря, правленый по греческому списку Стишного синаксаря.


Sinaksaro pietų slavų nuorašų klasifikacija remiantis sandaros ir kalbos ypatumais

Straipsnio tyrimo objektas — 15 bažnytinio slavų Sinaksaro nuorašų su rugsėjo–vasario mėnesių tekstais, datuojamų XIII–XVI a. Šių kodeksų ištisinė sandaros ir kalbos ypatumų analizė leido išskirti keturias redakcijas.
Bulgariškąją redakciją sudaro bulgarų ir serbų kilmės sinaksarai (Grig. 23, BAN 72, Rum. 319, SANU 53, Pog. 58, Hlud. 189, Рс 705, Hlud. 191, Srem. 323), su tam tikromis išlygomis sutampantys su tradiciniu bažnytinio slavų Sinaksaro tekstu, žinomu iš Sof. 1324 nuorašo. Serbiškajai redakcijai priskiriami keturi serbų nuorašai (Pog. 463А, Uvar. 70, HAZU III.с.6 ir Wuk. 38), kurių hagiografiniai straipsniai turi akivaizdžių struktūrinių ir kalbinių skirtumų. Sinaksaro seniausiojo vertimo redagavimas, dėl kurio atsirado serbiškoji redakcija, galėjo būti atliktas Serbijoje. Tačiau negalime paneigti, kad tokiais sudėties ir kalbos ypatumais pasižymėjo Sinaksaro rytų slavų nuorašas, perkeltas į Serbiją XII a. pabaigoje – XIII a. pradžioje. Viduramžių serbų raštijoje Sinaksaras buvo ne tik perrašomas, bet ir taisomas, nes serbų nuorašas Wuk. 37 priklauso serbiškajai sutrumpintai redakcijai. Bulgariškoji ir serbiškoji redakcijos susiformavo iš skirtingų Sinaksaro rytų slavų archetipų, tai leidžia spėti, kad Sinaksaro seniausiojo vertimo nuorašai buvo perkelti į Balkanus ne mažiau kaip du kartus.
Eiliuotoji redakcija yra žinoma iš vieno serbų nuorašo (Nik. 34) pradžios fragmento (nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 18 d.), kuriame tradicinis slavų Sinaksaro tekstas ištaisytas pagal graikų eiliuotojo Sinaksaro nuorašą ir papildytas naujai išverstomis eilėmis. 
Reikšminiai žodžiai: viduramžių serbų ir bulgarų raštija, bažnytinis slavų Sinaksaras, pietų slavų nuorašai, klasifikacija, seniausiasis vertimas, redakcijos

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.