KNYGŲ KOLEKCIJOS IN CORPORE LIETUVOS BIBLIOTEKOSE
Straipsniai
ALMA BRAZIŪNIENĖ
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1955
PDF

Reikšminiai žodžiai

knygų kolekcija
knygų rinkinys
fondas
dokumentinis paveldas
Lietuvos valstybinės reikšmės bibliotekos
apskričių bibliotekos
nacionalinė biblioteka

Kaip cituoti

BRAZIŪNIENĖ A. (2013). KNYGŲ KOLEKCIJOS IN CORPORE LIETUVOS BIBLIOTEKOSE. Knygotyra, 61, 227-253. https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1955

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir
dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: alma.braziuniene@kf.vu.lt

Terminai „knygų kolekcija“, „knygų rinkinys“, „fondas“ knygotyroje ir bibliotekininkystėje dažnai vartojami sinonimiškai, bet tam tikrais atvejais jų prasmės skiriasi. Knygų kolekcija in corpore įprasta vadinti istoriškai susiformavusį, nedalomą, istorinės, mokslinės ir kultūrinės vertės knygų rinkinį. Straipsnyje analizuojami knygų kolekcijos termino vartojimo teori­niai aspektai, Lietuvos ir užsienio bibliotekose susiklosčiusi knygų kolekcijų gyvavimo praktika. Tyrimo objektas – Lietuvos nacionalinėje, valstybinės reikšmės ir apskričių bibliotekose sukauptos knygų kolekcijos. Ištyrus jų pa­teiktį bibliotekų interneto svetainėse paaiškėjo, kad jose knygų kolekcijos in corpore specialiau neatspindimos, tad vartotojui rasti informacijos apie jas gana keblu. Iš viso šiose bibliotekose sukaupta 144 knygų kolekcijos in corpo­re. Vyraujanti jų grupė – asmeninės bibliotekos (137), institucinių bibliotekų yra septynios. Šiuo metu kolekcijų in corpore komplektavimas sumažėjęs, tai atliepia šiandienos bibliotekininkystės situaciją. Knygų kolekcijos in corpore dėl savo išskirtinumo tampa knygų paminklais, taigi toks jų statusas įparei­goja saugotojus elgtis su jomis kaip su ypatingos vertės dokumentų komplek­sais – knygos paminklais.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.