M. HEIDEGGERIS IR PAGRINDINĖS FENOMENOLOGINĖS PROBLEMOS: ONTOLOGINIS SKIRTUMAS
Fenomenologija
Jolanta Saldukaitytė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2009.0.1939
PDF

Kaip cituoti

Saldukaitytė J. (2009). M. HEIDEGGERIS IR PAGRINDINĖS FENOMENOLOGINĖS PROBLEMOS: ONTOLOGINIS SKIRTUMAS. Problemos, 76, 99-111. https://doi.org/10.15388/Problemos.2009.0.1939

Santrauka

Straipsnyje analizuojama, kaip Heideggeris formuluoja ir svarsto ontologinio skirtumo problemą fenomenologiniame kontekste. Metafizinė tradicija mąstė perskyros tarp būties ir esinio perspektyvoje, tačiau pats ontologinis skirtumas nebuvo tematizuotas. Kadangi vienintelė ir tikra filosofijos tema, anot Heideggerio, yra būtis, būtina ją apmąstyti iš naujo, o kartu pamatyti ir užslėptą ontologinį skirtumą. Ontologinio skirtumo problemą Heideggeris pirmiausia aptaria Kanto terminais, pasitelkdamas šio tezę, kad būtis nėra realus predikatas. Taip pat straipsnyje parodoma, kaip ontologinio skirtumo problemą Heideggeris plėtoja pasitelkdamas štai-būties, būties prasmės, esinių ir laiko temas. Štai-būtis yra ypatingas esinys, kuris iš anksto numano esinių ir būties skirtumą, tačiau tam, kad skirtumas būtų išaiškintas, reikia atskleisti tiek pačios štai-būties, tiek esinių būties prasmę. Analizė parodo, kad būties prasmė atsiskleidžia per laikiškumą. Laikiškumas leidžia pamatyti ir ontologinį skirtumą tarp būties ir esinio.
Pagrindiniai žodžiai: ontologinis skirtumas, būtis, prasmė, esinys, laikiškumas.

M. Heidegger and the Basic Problems of Phenomenology: Ontological Difference
Jolanta Saldukaitytė. 

Summary
The paper deals with the problem of ontological difference in the phenomenological context. The tradition of metaphysics was thinking in the perspective of the distinction between being and beings, but the difference itself wasn’t thematized. According to Heidegger, the only problem of philosophy is being itself, so the question of being must be asked again, together with the unthought ontological difference. Firstly, Heidegger analyzes the problem of the ontological difference in terms of Kant, focusing on his thesis that being is not a real predicate. Then, the article demonstrates how explaining the problem of ontological difference is related to the conception of Dasein, the meaning of being, beings, and time. Dasein is a special being who knows the difference between being and beings. But the difference may be explained only if we know the meaning of being itself and the meaning of being of beings. Analysis shows that the meaning of being is seen as temporality. Temporality is also a condition of the ontological difference between being and beings as well.
Keywords: ontological difference, being, beings, temporality.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.