REDUKTYVIZMO RAIŠKA ŠIUOLAIKINĖJE ANALITINĖJE FILOSOFIJOJE
Loginiai - filosofiniai tyrinėjimai
Jonas Dagys
Vilius Dranseika
Vytautas Grenda
Ieva Vasilionytė
Publikuota 2014-06-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.2915
PDF

Kaip cituoti

Dagys J., Dranseika V., Grenda V., & Vasilionytė I. (2014). REDUKTYVIZMO RAIŠKA ŠIUOLAIKINĖJE ANALITINĖJE FILOSOFIJOJE. Problemos, 85, 141-152. https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.2915

Santrauka

Šio straipsnio tikslas – bendrais bruožais aptarti reduktyvizmo raišką šiuolaikinėje analitinėje sąmonės, moralės, veiksmo ir priežastingumo filosofijoje bei įvertinti redukcijos strategijų šiose filosofijos šakose panašumus ir skirtumus. Straipsnyje aptariamos šešios reduktyvizmo strategijos – sąvokų sinonimija paremta redukcija, a posteriori tapatybės tezė, analitinis funkcionalizmas, anomalusis monizmas, analizė pasitelkiant pareities sąvoką, konceptualinė analizė be sąvokų sinonimijos – ir konstatuojama, kad skirtingose filosofijos srityse šios strategijos reiškiasi skirtingai, taip pat yra skirtingai kritikuojamos ir interpretuojamos. Straipsnyje mėginama paaiškinti kai kuriuos šių skirtumų ir daroma išvada, kad šiuolaikinėje analitinėje filosofijoje neperspektyvu kalbėti apie reduktyvizmą apskritai, kaip vieną visas sritis apimantį reiškinį, paremtą visas reduktyvistines koncepcijas vienijančiu reduktyvizmo modeliu, forma ar vizija.
Pagrindiniai žodžiai: reduktyvizmas, analitinė filosofija, konceptualinė redukcija, ontologinė redukcija.

Reductionism in Contemporary Analytical Philosophy
Jonas Dagys, Vilius Dranseika, Vytautas Grenda, Ieva Vasilionytė

Abstract
The aim of this paper is to provide a general account of the forms of reductionism in contemporary analytical philosophy of mind, morality, action and causation, and also to evaluate the similarities and differences of reductionist strategies in these fields. We discuss six reductionist strategies – reduction based on synonymy of terms, the thesis of a posteriori identity, analytical functionalism, anomalous monism, analysis invoking the concept of supervenience, and conceptual analysis without synonymy – and maintain that these strategies have different manifestations in different areas of philosophy, and so they are prone to different criticisms and interpretations. In this paper we attempt to provide an explanation for some of those differences, and also conclude that speaking of reductionism in general in contemporary analytical philosophy, as a phenomenon encompassing all fields, based on a single unifying model or vision of reduction, is not viable.
Keywords: reductionism, analytical philosophy, conceptual reduction, ontological reduction.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.