Etnografinė atvejo studija edukologiniame tyrime
EDUKACINIŲ TYRIMŲ METODOLOGIJA
Tomas Butvilas
Janete Zygmantas
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2011.27.2968
PDF

Reikšminiai žodžiai

atvejo studija
tyrimo strategija
metodologija
edukologija

Kaip cituoti

Butvilas T. ir Zygmantas J. (2011) „Etnografinė atvejo studija edukologiniame tyrime“, Acta Paedagogica Vilnensia, 270, p. 33-42. doi: 10.15388/ActPaed.2011.27.2968.

Santrauka

Doctor of Social Sciences (Education)
Department of Education
Vilnius University
Universitetas Str. 9/1, 410 room,
LT-01513 Vilnius 01513
Tel.: 85 2667625
E-mail: tomas.butvilas@fsf.vu.lt

Doctor of Social Sciences (Education)
Department of Education
Vilnius University
Universitetas Str. 9/1, 410 room,
LT-01513 Vilnius 01513
Tel.: 85 2667625
E-mail: janete.zygmantas@gmail.com

Straipsnyje aptariama atvejo studijos metodologiniai aspektai ir tyrimo dizainas kokybinio edukologinio tyrimo kontekste. Straipsnio autoriai remiasi R. Yin (2003) bei R. Stake (1995) ir P. Freire (1988) konstruktyvistinėmis nuostatomis apie žmonių pačių kuriamus socialinius konstruktus (darinius) bei tų konstruktų galimas kontekstualizuotas interpretacijas vienetinio ar daugiasluoksnio atvejų analizės lygmenimis. Pasitelkiant disertacinio tyrimo (Zygmantas (2011)) pavyzdį, kuriame buvo naudotas etnografinis atvejo tyrimo dizainas, skaitytojui pristatomas atvejo tyrimo taikymas edukologijoje, pateikiant išsamią tokio tyrimo perspektyvą bei esminius jo etapus.
Straipsnyje atskleidžiami pagrindiniai etnografinio atvejo studijos metodologiniai bruožai ir taikymo galimybės edukologijos moksle, konteksto stebėjimu praktiškai nagrinėjant tikrovišką situaciją (precedentą). Kita vertus, išryškinama ir tai, kad šalia minimų akivaizdžių stipriųjų atvejo studijos tyrimo ypatumų matomi ir tokio pobūdžio tyrimuose pasitaikantys trūkumai – dažnai neaiški takoskyra tarp kokybinio ar kiekybinio pobūdžio tyrimų bei gautų duomenų pagrindu daromų išvadų generalizavimo galimybė.
Galiausiai konstatuojama, kad edukologijos moksle atvejo studijos tyrimo esminė paskirtis – ne tikrinti hipotezes, o kurti naują suvokimą apie nagrinėjamą tam tikrą reiškinį ugdymo tikrovėje. Tokiu būdu pabrėžiamas dvejopas atvejo studijos tyrimo kryptingumas – viena, žvelgiama kokybiškai ir giliai į pasirinktą atvejį; kita – galima ir kiekybinė prieitis pasirenkant kiekybinio pobūdžio tyrimuose naudojamus instrumentus.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.