Paraiškos
Respectus Philologicus
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Atmintinė teikiantiems paraiškas

Pateikdami paraišką, autoriai turi patvirtinti, jog sutinka su visais žemiau išvardintais reikalavimais. Priešingu atveju paraiškos gali būti atmestos.
  • Straipsnis anksčiau nebuvo skelbtas ir nebuvo siųstas kitam žurnalui arba Komentarų redaktoriui skiltyje buvo pateiktas paaiškinimas.
  • Straipsnis pateikiamas žurnalo šabloną atitinkančiame faile. Tekstas atitinka Gairių autoriams skiltyje išdėstytus stiliaus ir bibliografinius reikalavimus.
  • Kur įmanoma, pateikiami nuorodų URL.
  • Visos iliustracijos, diagramos ir lentelės pateiktos tekste, atitinkamose vietose, o ne straipsnio pabaigoje.

Nurodymai autoriams

Tam, kad pateiktumėte paraišką, turite registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Moksliniame žurnale skelbiami originalūs moksliniai straipsniai, recenzijos, diskusijos, mokslo sklaidos tekstai, mokslinės veiklos apžvalgos, atitinkančios šias humanitarinių mokslinių tyrimų kryptis: lingvistinius tyrimus, literatūros naratyvų ir kontekstų problematiką, reklamos diskurso paveikumą, vertimo teoriją ir praktiką, audiovizualinius tyrimus. Priimami recenzuoti ir publikuoti tik tie straipsniai, kurie atitinka žurnalo kryptį. Priimti publikuoti straipsniai spausdinami atsižvelgus į rankraščio gavimo eilę. 

Pagrindinės žurnalo kalbos: lietuvių, anglų ir lenkų. Mokslinė publikacija turi būti ne trumpesnė nei 0,25 aut. l. (10 000 sp. ž.), o mokslo sklaidos (apžvalgos, recenzijos ir pan.) publikacija – nei 0,35 aut. l. (14 000 sp. ž.). Straipsnis ar recenzija negali viršyti 1 autorinio lanko (40 000 sp. ž.) (skaičiuojami spaudos ženklai su tarpais; įtraukiamas autoriaus aprašas, santrauka, išnašos, šaltiniai ir literatūra).

Tekstai turi būti parengti pagal toliau pateikiamus publikacijų struktūros reikalavimus. Straipsniai, parengti nesilaikant šių reikalavimų, redakcijos nesvarstomi. Redakcija pasilieka sau teisę, esant reikalui, redaguoti tekstą ir kartu nekeisti jo esmės.

Straipsnio sandaros reikalavimai

Straipsniai privalo būti parengti vadovaujantis žurnalo straipsnio šablonu. [nuoroda į šabloną]
Kairėje pusėje spausdinama straipsnio antraštė mažosiomis raidėmis lietuvių kalba. 
Kairėje pusėje nurodomi autoriaus(-ių) vardas ir pavardė, įstaiga, kuriai atstovaujama straipsnio kalba ir anglų kalba, autoriaus (-ių) įstaigos (-ų) (autoriaus pageidavimu – namų) adresas, elektroninio pašto adresas, ORCID iD numeris, moksliniai interesai lietuvių ir anglų kalbomis.
Pateikiama 1000–1200 spaudos ženklų santrauka straipsnio kalba, nurodomi reikšminiai žodžiai (ne daugiau kaip 5). Kairėje pusėje rašomas straipsnio pavadinimas anglų kalba ir pateikiama analogiška santrauka anglų kalba, nurodomi reikšminiai žodžiai (ne daugiau kaip 5). 

Straipsnio įvade turi būti suformuluotas tyrimo tikslas ir uždaviniai, apibrėžtas tyrimo objektas, nurodytas nagrinėjamos problemos ištirtumas, tyrimo metodai, aktualumas ir (ar) naujumas.

Pagrindinėje straipsnio dalyje pateikiama autoriaus (-ių) atlikta analizė. Tyrimo medžiaga turėtų būti suskaidyta į smulkesnes dalis. Kiekviena jų turi būti pradedama paantrašte.

Atskirai formuluojamos išsamios tyrimo išvados.

Skiltyje Padėka turi būti nurodytas bet koks tyrimo ar jo viešinimo finansavimas.

Po straipsnio pridedamas abėcėlinis šaltinių ir literatūros sąrašas. Šaltinius galima pateikti atskiru sąrašu. Galimi ir kiti priedai, pateikiami po literatūros sąrašo.

Straipsnio pabaigoje nurodoma trumpa autoriaus biografija, mokslo laipsnis, darbo vieta, pareigos, svarbiausi pasiekimai. Nurodoma publikacijos įteikimo data. 
Rengiant straipsnį rekomenduojama naudoti Unicode (UTF-8) šriftus.

Techninis straipsnių apipavidalinimas

Pagrindinis straipsnio tekstas rašomas vienu stulpeliu. Skyrių antraštės turi būti trumpos, aiškios, gali būti numeruojamos, išskyrus Įvadą ir Išvadas.

Paaiškinimai ir pastabos (išnašos) pateikiamos pagrindinio teksto puslapio apačioje, 1 intervalo eilėtarpiu. Jų numeracija ištisinė arabiškais skaičiais.

Grafinė medžiaga tekste (paveikslai, lentelės, jų pavadinimai, nuorodos, aprašai) nuosekliai numeruojama arabiškais skaičiais ir pateikiama tekste reikiamoje straipsnio vietoje. Visos lentelės ir paveikslai turi turėti konkrečius pavadinimus. Po kiekviena lentele ar paveikslu privaloma pateikti bibliografinio šaltinio nuorodą arba nurodyti, kad sudaryta straipsnio autoriaus (-ių) (išsamiau žr. https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm).

Literatūros sąrašas pateikiamas po pagrindinio teksto. Šaltiniai sąraše išdėstomi abėcėlės tvarka pagal autorių pavardes. Šaltiniai kirilika arba kitais nelotyniškais šriftais transliteruojami arba pateikiami sąrašo pabaigoje. Šaltiniai nurodomi pagal toliau pateikiamus pavyzdžius. Privalu nurodyti šaltinio DOI.

Nuorodos tekste ir literatūros šaltiniai pateikiami pagal tarptautinę Harvardo nuorodų sistemą: https://library.aru.ac.uk/referencing/harvard.htm
Išsamus nuorodų, citavimo, bibliografijos, grafinių duomenų aprašas: https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

Nuorodos pagrindiniame tekste pateikiamos pagal tokią schemą: skliausteliuose nurodoma šal­tinio autoriaus pavardė leidimo metai: puslapis ar puslapiai. Pvz.: Skaitytojas ar kalbėtojas „pasitelkia savo kultūrinę patirtį aiškindamasis kodus ir ženklus, kurie sudaro tekstą“ (Fiske, 1998, p. 17). Autoriaus pavardės galima neminėti, jei iš konteksto visiškai aišku, kuriam autoriui priklauso nurodomas darbas. Jeigu šaltinis minimas kelis kartus iš eilės, nuorodą galima kartoti arba rašyti (Ten pat, p. 17). Jeigu šaltinis turi daugiau negu du autorius, nurodoma tik pirmojo autoriaus pavardė: (Kubilius ir kt., 1999, p. 131). Jei literatūros sąraše du ar daugiau autorių yra bendrapavardžiai, autoriaus pavardė nuorodoje papildoma vardo inicialu: (Kubilius V., 1999, p. 15).

Nurodant knygą
Autoriaus pavardė, Vardo inicialai., leidimo metai. Knygos pavadinimasLeidimo numeris (jei ne pirmasis). Leidimo vieta: Leidėjas.
Pažūsis, L., 2014. Kalba ir vertimas. Vilnius: „Lodvila“.
Gaulienė, V., Giedrienė, R., Grikainienė, L., 2000. Kalbos tyrimas. Metodinė priemonė. Vilnius: „Žuvėdra“.
Pabarčienė, R., sud., 1997. Balys Didysis: atsiminimai apie Balį Sruogą. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Nurodant grožinį kūrinį, straipsnį ar kitą smulkesnį tekstą iš knygos
Autoriaus pavardė, Vardo inicialai., leidimo metai. Grožinio kūrinio, straipsnio ar kito smul­kesnio teksto pavadinimas. In: Knygos autoriaus Vardo inicialai. Pavardė. Knygos pavadinimas. Leidimo vieta: Leidėjas, puslapiai.
Autoriaus pavardė, Vardo inicialai., leidimo metai. Grožinio kūrinio, straipsnio ar kito smul­kesnio teksto pavadinimas. In: Knygos pavadinimas. Knygos sudarytojo ar redaktoriaus (pastaruoju atveju prieš pavardę pridedama santrumpa Sud. arba Red.) Vardo inicialai. Pavardė. Leidimo vieta: Leidėjas, puslapiai.
Kudulytė-Kairienė, A., 2012. Apolonijo Rodiečio „Argonautika“. In: A. Rodietis. Argonautika. Vilnius: „Mintis“, p. 251–255.
Maskuliūnienė, D., 2008. Spaudos reklamos poetika: verbalumo ir vizualumo dermė. In: Viešojo diskurso retorika ir lingvistika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 48–60.
Speičytė, B., 2006. Naujasis istorizmas. In: XX amžiaus literatūros teorijos. Sud. A. Jurgutienė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, p. 258–283.

Nurodant straipsnį iš periodinio leidinio
Autoriaus pavardė, Vardo inicialai., leidimo metai. Grožinio kūrinio, straipsnio ar kito teksto pavadinimas. Periodinio leidinio pavadinimas, numeris, puslapiai.
Polkaitė, G., 2007. Reklama Lietuviškoje periodikoje 1918–1940 metais: kiekybinės ir kokybinės raidos ypatybės. Lietuvos istorijos studijos, 19, p. 52–66.
Butkus, A., 1997. Lietuvių pravardės, kilusios iš įžymybių asmenvardžių. Acta Baltica, 94, p. 19–23.

Nurodant straipsnį iš elektroninio leidinio
Autoriaus pavardė, Vardo inicialai., leidimo metai. Grožinio kūrinio, straipsnio ar kito smulkesnio teksto pavadinimas. Elektroninio leidinio ar svetainės pavadinimas. Prieiga: Interneto puslapio adresas [Žiūr. data] DOI (jeigu suteiktas).
Čepaitienė, A., 2016. Vakarų aukštaičių kauniškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių sociokultūriniai tinklai. Taikomoji kalbotyra, 8, [p. 136–159]. Prieiga: <https://taikomojikalbotyra.lt/ojs/index.php/tai- komoji-kalbotyra/article/view/95/86> [Žiūr. 2019 01 02]. https://doi.org/10.15388/baltistica.22.2.110.
Pečiulis, Ž., 2014. Televizijos žavesys ir skurdas. Universiteto žurnalistas. Prieiga: <http://www.universitetozurnalistas.kf.vu.lt/2014/12/televizijos-zavesys-ir-skurdas/> [Žiūr. 2015 12 18].
Alkas.LT. 2013 07 15. Nuspręsta, kas stovės Vilniaus Lukiškių aikštėje? Prieiga: <http://alkas.lt/2013/07/15/nuspresta-kas-stoves-vilniaus-lukiskiu-aiksteje/> [Žiūr. 2018 03 19].

Nurodant daktaro disertaciją, magistro ar bakalauro darbą
Tamaševičius, G., 2012. Žiniasklaidos lyderių sociolingvistinė kompetencija visuomenės transfor­macijų kontekste. Daktaro disertacija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas.
Mrkytė-Švarcienė, E., 2011. Jaunosios kartos tarminio kalbėjimo vaizdiniai: nuostatos ir kompetencija. [Rankraštis]: magistro darbas. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas.

Nurodant žodynus (jeigu yra autorius, žodynas nurodomas kaip knyga), sąvadus, komisijas ir pan., sukuriama trumpoji nuoroda ir pateikiama šaltinio bibliografija arba nuoroda internete (žiūrėjimo datos nurodyti nebūtina):
RLKŽ 1985. Rusų–lietuvių kalbų žodynas. T. IV. Vilnius: „Mokslas“.
VS – Vardų sąvadas. Prieiga: http://www.vardai.vlkk.lt.
VLKK – Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Prieiga: http://www.vlkk.lt.

Jeigu autorius tais pačiais metais paskelbė daugiau negu vieną nurodomą šaltinį, jie skiriami raidėmis a, b, c ir t. t., rašomomis prie leidimo metų, pvz.:
Čirūnaitė, J., 2011a. Kauno pavieto bajorų įvardijimas XVII a. pabaigoje. Baltų filologija, XX (1), p. 25–34. 
Čirūnaitė, J., 2011b. Gardino bajorų įvardijimas XVI a. pirmoje pusėje. Darbai ir dienos, 56, p. 125–142. 

Literatūros sąraše autoriaus šaltiniai pateikiami chronologiškai pagal išleidimo datą.

Lietuviškame tekste senesni lietuviški asmenvardžiai rašomi pagal dabartinės rašybos normas, o nelietuviški asmenvardžiai – originalo forma pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimą (1997 m. birželio 19 d. Nr. 60; http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=41265&Condition2=). Pirmą kartą tekste pateikiamas visas vardas (vardai) ir pavardė, toliau galima rašyti to paties asmens vardo inicialus ir pavardę. Nelietuviškame tekste asmenvardžiai rašomi pagal tos kalbos rašybos tradicijas. Nuorodose visi aprašai rašomi originalo forma.

Tekste minimus kitakalbius arba senesnius literatūros kūrinių, mokslo veikalų, periodinių leidinių pavadinimus rekomenduojama rašyti originalo forma. Jeigu jie verčiami arba trumpinami, skliaustuose arba išnašoje reikia nurodyti originalų pavadinimą. Nuorodose ir literatūros sąraše visi pavadinimai rašomi originalo forma. Knygų, žurnalų ir kitų atskirų leidinių pavadinimai tekste rašomi kursyvu, o smulkesnių, atskiro leidinio nesudarančių, grožinės literatūros kūrinių, straipsnių ir kitų tekstų – kabutėse.

Grožinę literatūrą tekste rekomenduojama cituoti originalo kalba išlaikant autentišką rašybą ir skyrybą. Kitakalbės grožinės literatūros citatos gali būti išverstos išnašose. Kitakalbes mokslinės literatūros citatas rekomenduojama išversti.

Filmų kadrų, nuotraukų trumposios ir bibliografinės nuorodos
http://libguides.gwumc.edu/c.php?g=27779&p=170347 
https://library.carleton.ca/find/images/citing-images/citing-screenshot

Straipsnio kalba, teksto sutvarkymas
Redakcija atlieka tik korektūrinį redagavimą, todėl autoriai prisiima atsakomybę už deramą straipsnio kalbos lygį ir yra atsakingi už kruopštų rankraščių (originalo bei pataisyto) pateikimą galutiniam publikavimui. Straipsnio maketas gali būti išsiųstas autoriui, jei pageidaujama, prieš publika­vimą, ir turi būti operatyviai grąžintas redakcijai.

Negalintys savarankiškai užtikrinti deramo kalbos lygio pasitelkia profesionalų kalbos redaktorių arba kreipiasi į leidyklą dėl mokamos redagavimo paslaugos. Redakcija pasilieka teisę nepublikuoti kalbos reikalavimų neatitinkančio straipsnio.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.