Paraiškos
Slauga. Mokslas ir praktika
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Atmintinė teikiantiems paraiškas

All submissions must meet the following requirements.

 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Nurodymai autoriams

Recenzuoti moksliniai straipsniai turi atitikti nustatytus reikalavimus. Reikalavimų neatitinkantis straipsnis nepublikuojamas. Pageidautina, kad autorius pradžioje elektroniniame laiške nurodytų, kuo reikšmingas straipsnis, kam jis skirtas, kas jame nauja.

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti mokslinis recenzuojamas straipsnis:

 1. Straipsniai pateikiami elektroniniu paštu adresu redakcija@sskc.ltMicrosoft Office Word“ formatu, apimtis 6–8 psl. (spausdinti single intervalu), arba 24 000–32 000 spaudos ženklų.
 2. Straipsnio pabaigoje nurodomas autoriaus, su kuriuo Higienos institutas spręs iškilusius klausimus, pavardė, darbo adresas, elektroninio pašto adresas, telefonų numeriai.
 3. Straipsniai žurnale Slauga. Mokslas ir praktika skelbiami lietuvių ir (arba) anglų kalbomis. Straipsnio autoriaus (-ių) pavardės ir visas vardas rašomos mažosiomis raidėmis. Nurodomas autoriaus (-ių) DOI (angl. Digital object identifier). Straipsnio tekstas turi būti parašytas sklandžia bendrine lietuvių kalba. Lotyniški ir kitų kalbų žodžiai lietuviškame tekste rašomi pasviruoju šriftu.
 4. Straipsniuose turi būti mokslo darbui būtinos dalys:
4.1. straipsnio pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis. Pavadinime neturi būti sutrumpinimų ir jis turi būti ne ilgesnis kaip 70 raidžių. Nurodyti autoriaus (-ių) vardą (-us) ir pavardę (-es), visą institucijos pavadinimą lietuvių ir anglų kalbomis. Jeigu autoriai yra iš kelių institucijų, prieš pavardes viršuje rašomas numeris, kuris atitinkamai paaiškinamas nurodant visą įstaigos pavadinimą;
 
4.2. reikšminiai žodžiai (angl. key words) lietuvių ir anglų  kalbomis – 3–5 žodžiai, kurie neturėtų kartoti straipsnio pavadinimo;
 
4.3. trumpa santrauka (angl. abstract) lietuvių ir anglų  kalbomis – ne daugiau kaip 250 žodžių, bet ne mažiau kaip 150 žodžių;

4.4. įvadas – trumpai pateikiamas straipsnio aktualumas, naujumas;

4.5. straipsnio tikslas, tyrimo medžiaga ir metodai. Išsamiai aprašoma tyrimo medžiaga ir metodai. Statistiniai metodai aprašomi išsamiai. Taip pat nurodomi statistiniai duomenų apdorojimo metodai;

4.6. rezultatai aprašomi logine tvarka, nekartojant metodikos, duomenys tekste neturi kartoti duomenų lentelėse ir paveikslėliuose;

4.7. rezultatų aptarimas turi būti konkretus ir susijęs su tyrimų rezultatais, nekartojant detalios informacijos iš įvado ir rezultatų dalies;

4.8. numeruotos išvados;

4.9. literatūros sąrašas sudaromas remiantis Vankuverio sistema ir vieningais reikalavimais biomedicinos žurnalų rankraščiams. Literatūros sąraše nurodomi tik tie literatūros šaltiniai, kurie cituojami straipsnyje. Literatūros sąrašas rašomas 10 šrifto dydžiu.

Literatūros šaltiniai surašomi pagal citavimo eiliškumą tekste. Tekste pavartotas literatūros šaltinis rašomas to paties dydžio raidėmis, laužtiniuose skliaustuose nurodant eilės numerį. Jeigu nurodomi keli šaltiniai, jie atskiriami kableliu [1, 2, 4], tarp kablelių daromas tarpas; jeigu vienas paskui kitą – brūkšniu [1–2].

Autorių, kuriais remiamasi straipsnyje, pavardės rašomos taip: a) straipsnyje – pirma vardo raidė (-s), po to – pavardė; b) literatūros sąraše – atvirkščiai. Atkreiptinas dėmesys, kad tarp vardo inicialo ir pavardės paliekamas tarpelis; po vardo inicialo dedamas taškas.

Nurodant šaltinius, pirmiausia rašoma autoriaus pavardė, po to jo vardo (vardų) pirmoji raidė, po kurios (kurių) dedamas taškas; jei autorių yra keli, po kiekvieno autoriaus rašomas kablelis.

Toliau rašomas straipsnio pavadinimas, po jo dedamas taškas, žurnalo ar knygos pavadinimas, po jo – kablelis. Jeigu nurodoma leidykla, leidimo vieta ar leidėjas (jei kai kurie žodžiai trumpinami, po kiekvienos santrumpos dedamas taškas), toliau rašoma leidimo metai, numeris (tomas), tarp jų dedamas kablelis, nenurodant metų, tomo ar numerio ir puslapio santrumpų. Po metų dedamas kabliataškis, o po tomo (numerio) – dvitaškis. Po užsienio žurnalų santrumpų rašomas taškas. Jeigu šaltinis turi DOI, nurodomas jo DOI.

Pavyzdžiai:

 1. Bernstein J. M. Role of allergy in eustachian tube blockage and otitis media with effusion: a review. Otolaryngology - Head & Neck Surgery, 1996; 114(4):562–568.
 2. Šatkauskas B. Bronchoskopija: dabartis ir ateitis. Medicina, 1997; 33(6):3–10.
 3. Mergo P. J., Ros P. R. Benign lesions of the liver. Radiol Clin. N. Amer., 1998; 36(2):319–331.
 4. Davies S., Stewart A. Egzema, Dermatitis and other Problems of Skin, Hair and Nails. Nutritional Medicine, New York, 1990; 269–282.
 5. Valantinas J., Buivydienė A., Bernotienė E., Denapienė G. Daugiakamerinė cistinė alveolinio echinokoko (Echinococcus alveolaris) sukelta kepenų infiltracija. Medicinos teorija ir praktika, 1998; (2):81–83.

Cituojant straipsnį iš žurnalo, autorinėje eilutėje reikia nurodyti iki šešių autorių. Jeigu autorių daugiau nei šeši, nurodyti šešis pirmuosius su santrumpa „ir kt.“

Literatūros šaltiniai sąraše pateikiami ta kalba, kuria buvo išspausdinti.

Literatūros sąrašas neturi būti ilgas: trumpos apimties straipsnio (iki 24 000 ženklų su tarpais) – iki 10 pozicijų, ilgos apimties straipsnio (iki 32 000 ženklų su tarpais) – iki 20 pozicijų, literatūros apžvalgų – iki 40 šaltinių. Dauguma cituojamų šaltinių turi būti ne senesni kaip penkerių metų, nebent senesnės būtinos, kai apžvelgiama istorinė tyrimų raida ar kai nagrinėjamos tyrimų srities publikacijos yra negausios;

4.10. lentelės ir grafinės iliustracijos pateikiamos tekste arba atskiruose lapuose. Lentelės eilės numeris ir pavadinimas rašomi prieš lentelę, (pvz., 1 lentelė. Klinikinio priežastingumo proceso modeliai). Paaiškinimai ir trumpiniai pateikiami lentelės apačioje. Lentelėse, grafikuose ir kitoje iliustracinėje medžiagoje esantys užrašai turi būti pateikti lietuvių kalba. Lentelių ir kitos iliustracinės medžiagos pavadinimai lygiuojami iš kairės, pasvyruoju šriftu.

Grafinės iliustracijos turi būti atliekamos „CorelDRAW“ arba „Microsoft Office Word“ formatais (galima ir „Microsoft Office Excel“, „Microsoft Office PowerPoint“ formatais). Eilės numeris ir pavadinimas nurodomas grafiko ar iliustracijos apačioje. Grafiko ar iliustracijos numeris straipsnyje nurodomas lenktiniuose skliaustuose arba įterpiamas į sakinį. Grafiniai vaizdai, nuotraukos ir kt. turi būti pateikiami grafiniu formatu (pvz., *.bmp; *.tif; *.jpg) ir ne mažesne nei 300 dpi skiriamąja geba. Galima pateikti ir nuotraukas. 

Dešimtainės trupmenos rašomos ne su tašku, o su kableliu, pvz., 10,2.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais, tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.