Žurnalo politika

Slauga. Mokslas ir praktika
Žurnalo politika

Higienos instituto leidžiamas periodinis recenzuojamas mokslo žurnalas Slauga. Mokslas ir praktika (toliau – žurnalas) yra grynosios atvirosios prieigos žurnalas. Žurnalo turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo periodas. Žurnalas yra laisvai prieinamas visiems. Nėra jokių straipsnių publikavimo mokesčių (angl. article processing charge). Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (angl. Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0).

Mes vadovaujamės Leidybos etikos komiteto (angl. Committee on Publication Ethics: COPE) skelbiamomis gairėmis ir remiame etiškos leidybos principus. Gairės taikomos žurnalo redaktoriams, autoriams ir recenzentams. Spręsdamas galimus nusižengimus, žurnalas vadovaujasi COPE struktūrinėmis schemomis.
Autoriai privalo laikytis aukštų, Leidybos etikos komiteto (COPE) įtvirtintų, etikos standartų žurnalo autoriams. Bet kokie nusižengimai etikai vertinami labai rimtai ir sprendžiami, vadovaujantis COPE pateiktomis gairėmis.
Autoriai privalo pateikti tikslų atlikto darbo vertinimą (objektyvų jo reikšmės vertinimą). Informacija ir nuorodos turi būti pakankamai išsamios, kad kiti tyrėjai galėtų pakartoti atliktą darbą. Tyrimo rezultatai turi būti interpretuojami teisingai, taip išvengiant žalos žurnalo patikimumui.
Autoriai atsako už tai, kad jų rankraštyje pateikti duomenys, rezultatai, citatos, nuorodos, vaizdinė ir (arba) kita medžiaga nebūtų sufabrikuota ar suklastota, būtų pateiktos reikiamos nuorodos. Kitų darbas visada turi būti tinkamai pripažįstamas.
Žurnale spausdinami tik originalūs darbai, kurie kitur nebuvo nei spausdinti, nei recenzuoti. Išimtys daromos tik tiems straipsniams, kurie papildo ankstesnes publikacijas. Autorių prašoma pateikti informaciją apie pakartotinį medžiagos naudojimą. Neetišku laikomas elgesys, kai vienas tyrimas padalinamas į keletą dalių, taip siekiant padidinti publikacijų skaičių.
Pateiktų rankraščių informacijos dubliavimosi tikrinimas ir autorystės nustatymas atliekamas, naudojant Crossref Similarity Check powered by iThenticate. Rankraščiai, kurie, kaip nustatyta, buvo naudojami kituose kūriniuose be reikiamų nuorodų, nedelsiant atmetami.
Visi autorių sąraše nurodyti tyrėjai privalo būti reikšmingai prisidėję rengiant rankraštį ir dalytis kolektyvinę atsakomybę už tyrimo rezultatus. Visi asmenys, reikšmingai prisidėję rengiant straipsnį, privalo būti įtraukti į autorių sąrašą. Kai rankraštis yra priimtas, autorystės ar autorių eilės tvarkos keisti nebegalima.
Turi būti atskleisti bet kokie finansiniai ar kiti reikšmingi interesų konfliktai, galintys turėti įtakos rezultatams ar jų interpretavimui. Taip pat turi būti atskleisti visi šaltiniai, teikę finansinę paramą projektui.
Įtariamo ar įrodyto mokslinio nusižengimo, nesąžiningos publikacijos ar plagiato atveju leidėjas, glaudžiai bendradarbiaudamas su redaktoriais, imasi visų reikiamų priemonių, kad išsiaiškintų situaciją ir pataisytų tą straipsnį. Tai gali būti greitas pranešimas apie įsivėlusią spaudos klaidą arba, rimtesniais atvejais, visiškas atsiribojimas nuo nesąžiningai pateikto straipsnio taikant straipsnio atšaukimą (angl. retraction).
Interesų konfliktų kyla tuomet, kai galima pagrįstai manyti, kad su tyrimų nesusiję klausimai gali turėti įtakos darbo ar jo vertinimo neutralumui bei objektyvumui. Apie galimus interesų konfliktus, nepriklausomai nuo to, ar jie turėjo įtakos tyrimui, ar ne, turi būti pranešta iš anksto, kad būtų galima priimti pagrįstą sprendimą. Daugeliu atveju toks pranešimas neužkerta kelio straipsnio spausdinimui ar dalyvavimui recenzavimo procese.
Jei kyla abejonių, praneškite apie galimą interesų konfliktą arba aptarkite tai su redakcija. Nepranešus apie su pateikta publikacija susijusį interesų konfliktą ir jam vėliau išaiškėjus, straipsnis gali būti atmestas. Išspausdintus straipsnius gali tekti pakartotinai įvertinti arba, rimtesniais atvejais, nuo jų gali būti atsiribota.
Interesų konfliktai apima
 • Finansiniai – autoriai gauna ar tikisi gauti finansavimą ar kitas išmokas, prekes ar paslaugas, susijusias su tyrimu arba teikiamas organizacijos, suinteresuotos tyrimo rezultatais. 
 • Susiję su priklausomybe – autorius priklauso tyrimo rezultatais suinteresuotai organizacijai, yra jos darbuotojas ar patariamosios tarybos narys. 
 • Susiję su intelektine nuosavybe – autoriui ar jo organizacijai priklausantys patentai ar prekių ženklai.
 • Asmeniniai – draugai, šeimos nariai, giminės ir kiti artimi asmeniniai ryšiai.
 • Ideologiniai – su tyrimu susiję įsitikinimai ar agitacija, pvz., politinė ar religinė.
 • Akademiniai – konkurentai arba asmuo, kurio darbas yra analizuojamas.
Straipsnio pateikimo etape autoriai turi pranešti apie bet kokius galimus interesus ir paaiškinti, kodėl gali kilti interesų konfliktas. Jei interesų konfliktų nėra, autoriai turi nurodyti: „Autorius (-iai) pareiškia, kad nėra su šio straipsnio publikavimu susijusių interesų konfliktų“. Straipsnį teikiantys autoriai yra atsakingi už tai, kad jų bendraautoriai nurodytų savo interesus.
Autoriai turi nurodyti gaunamą ar pastaruoju metu gautą finansavimą (įskaitant straipsnio publikavimo mokesčio kompensavimą) ir kitas išmokas, prekes ar paslaugas, galinčias turėti įtakos tyrimui. Bet koks finansavimas, nepriklausomai nuo to, ar sukeliantis interesų konfliktą, ar ne, turi būti nurodyta elektroniniame laiške, teikiant straipsnį publikuoti.
Bet kokio asmens, kuris nėra straipsnio autorius, tačiau 1) yra suinteresuotas tyrimo rezultatais; 2) yra susijęs su tokių interesų turinčia organizacija; arba 3) dirba finansuojančiam asmeniui arba gauna iš jo atlygį, dalyvavimas užsakant, apmąstant, planuojant, kuriant, įgyvendinant ar analizuojant tyrimą, rengiant ar redaguojant rankraštį ar priimant sprendimą jį spausdinti turi būti deklaruotas. Deklaruoti interesų konfliktai bus apsvarstyti redaktoriaus ir recenzentų bei nurodyti išspausdintame straipsnyje.
Redaktoriai ir recenzentai privalo nusišalinti nuo teikiamo straipsnio, kai jie:
 • su bet kuriuo iš straipsnio autorių yra neseniai paskelbę publikaciją arba yra skelbiamo straipsnio bendraautoriai;
 • yra ar neseniai buvo susiję su bet kuriuo iš straipsnio autorių;
 • bendradarbiauja ar neseniai bendradarbiavo su bet kuriuo iš straipsnio autorių;
 • turi artimų asmeninių ryšių su bet kuriuo iš straipsnio autorių;
 • turi finansinių interesų, susijusių su straipsnio tema;
 • jaučiasi negalį išlikti objektyvūs.
Žurnalas stengiasi nepriskirti straipsnių interesų konfliktų turintiems redaktoriams ar recenzentams; tokiais atvejais redaktoriai ir recenzentai privalo nusišalinti ir pranešti žurnalui apie bet kokius interesų konfliktus.
Recenzentai savo interesus turi deklaruoti recenzijoje, kurią peržiūrės redaktorius. Glaudžiai susiję konkurentai turėtų apsvarstyti galimybę nusišalinti.
Redaktoriai ir recenzentai turi pranešti, jei anksčiau yra aptarinėję rankraštį su jo autoriais.
Recenzuoti moksliniai straipsniai turi atitikti nustatytus reikalavimus. Reikalavimų neatitinkantis straipsnis nepublikuojamas. Pageidautina, kad autorius pradžioje elektroniniame laiške nurodytų, kuo reikšmingas straipsnis, kam jis skirtas, kas jame nauja.
Reikalavimai, kuriuos turi atitikti mokslinis recenzuojamas straipsnis:
 1. Straipsniai pateikiami elektroniniu paštu adresu redakcija@sskc.ltMicrosoft Office Word“ formatu, apimtis 6–8 psl. (spausdinti single intervalu), arba 24 000–32 000 spaudos ženklų.
 2. Straipsnio pabaigoje nurodomas autoriaus, su kuriuo Higienos institutas spręs iškilusius klausimus, pavardė, institucijos, kuriai atstovauja, pavadinimas, elektroninio pašto adresas, telefonų numeriai.
 3. Straipsniai žurnale Slauga. Mokslas ir praktika skelbiami lietuvių ir (arba) anglų kalbomis. Straipsnio autoriaus (-ių) pavardės ir visas vardas rašomos mažosiomis raidėmis. Nurodomas autoriaus (-ių) DOI (angl. Digital object identifier). Straipsnio tekstas turi būti parašytas sklandžia bendrine lietuvių kalba. Lotyniški ir kitų kalbų žodžiai lietuviškame tekste rašomi pasviruoju šriftu.
 4. Straipsniuose turi būti mokslo darbui būtinos dalys:
4.1. straipsnio pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis. Pavadinime neturi būti sutrumpinimų ir jis turi būti ne ilgesnis kaip 70 raidžių. Nurodyti autoriaus (-ių) vardą (-us) ir pavardę (-es), visą institucijos pavadinimą lietuvių ir anglų kalbomis ir visų autorių elektroninius paštus;
4.2. reikšminiai žodžiai (angl. key words) lietuvių ir anglų  kalbomis – 3–5 žodžiai, kurie neturėtų kartoti straipsnio pavadinimo;
4.3. trumpa santrauka (angl. abstract) lietuvių ir anglų  kalbomis – ne daugiau kaip 250 žodžių, bet ne mažiau kaip 150 žodžių;
4.4. įvadas – trumpai pateikiamas straipsnio aktualumas, naujumas;
4.5. straipsnio tikslas, tyrimo medžiaga ir metodai. Išsamiai aprašoma tyrimo medžiaga ir metodai. Statistiniai metodai aprašomi išsamiai. Taip pat nurodomi statistiniai duomenų apdorojimo metodai;
4.6. rezultatai aprašomi logine tvarka, nekartojant metodikos, duomenys tekste neturi kartoti duomenų lentelėse ir paveikslėliuose;
4.7. rezultatų aptarimas turi būti konkretus ir susijęs su tyrimų rezultatais, nekartojant detalios informacijos iš įvado ir rezultatų dalies;
4.8. numeruotos išvados;
4.9. literatūros sąrašas sudaromas remiantis Vankuverio sistema ir vieningais reikalavimais biomedicinos žurnalų rankraščiams. Literatūros sąraše nurodomi tik tie literatūros šaltiniai, kurie cituojami straipsnyje. Literatūros sąrašas rašomas 10 šrifto dydžiu.
Literatūros šaltiniai surašomi pagal citavimo eiliškumą tekste. Tekste pavartotas literatūros šaltinis rašomas to paties dydžio raidėmis, laužtiniuose skliaustuose nurodant eilės numerį. Jeigu nurodomi keli šaltiniai, jie atskiriami kableliu [1, 2, 4], tarp kablelių daromas tarpas; jeigu vienas paskui kitą – brūkšniu [1–2].
Autorių, kuriais remiamasi straipsnyje, pavardės rašomos taip: a) straipsnyje – pirma vardo raidė (-s), po to – pavardė; b) literatūros sąraše – atvirkščiai. Atkreiptinas dėmesys, kad tarp vardo inicialo ir pavardės paliekamas tarpelis; po vardo inicialo dedamas taškas.
Nurodant šaltinius, pirmiausia rašoma autoriaus pavardė, po to jo vardo (vardų) pirmoji raidė, po kurios (kurių) dedamas taškas; jei autorių yra keli, po kiekvieno autoriaus rašomas kablelis.
Toliau rašomas straipsnio pavadinimas, po jo dedamas taškas, žurnalo ar knygos pavadinimas, po jo – kablelis. Jeigu nurodoma leidykla, leidimo vieta ar leidėjas (jei kai kurie žodžiai trumpinami, po kiekvienos santrumpos dedamas taškas), toliau rašoma leidimo metai, numeris (tomas), tarp jų dedamas kablelis, nenurodant metų, tomo ar numerio ir puslapio santrumpų. Po metų dedamas kabliataškis, o po tomo (numerio) – dvitaškis. Po užsienio žurnalų santrumpų rašomas taškas. Jeigu šaltinis turi DOI, nurodomas jo DOI.
Pavyzdžiai:
 1. Bernstein J. M. Role of allergy in eustachian tube blockage and otitis media with effusion: a review. Otolaryngology - Head & Neck Surgery, 1996; 114(4):562–568.
 2. Šatkauskas B. Bronchoskopija: dabartis ir ateitis. Medicina, 1997; 33(6):3–10.
 3. Mergo P. J., Ros P. R. Benign lesions of the liver. Radiol Clin. N. Amer., 1998; 36(2):319–331.
 4. Davies S., Stewart A. Egzema, Dermatitis and other Problems of Skin, Hair and Nails. Nutritional Medicine, New York, 1990; 269–282.
 5. Valantinas J., Buivydienė A., Bernotienė E., Denapienė G. Daugiakamerinė cistinė alveolinio echinokoko (Echinococcus alveolaris) sukelta kepenų infiltracija. Medicinos teorija ir praktika, 1998; (2):81–83.
 6. Juozapavičienė R., Daujotaitė O. Slaugytojų naktinio darbo įtaka fizinei ir psichosocialinei sveikatai, Sveikatos mokslai, 2019; 29:(6): 160–165. https://doi.org/10.35988/sm-hs.2019.120
Cituojant straipsnį iš žurnalo, autorinėje eilutėje reikia nurodyti iki šešių autorių. Jeigu autorių daugiau nei šeši, nurodyti šešis pirmuosius su santrumpa „ir kt.“
Literatūros šaltiniai sąraše pateikiami ta kalba, kuria buvo išspausdinti.
Literatūros sąrašas neturi būti ilgas: trumpos apimties straipsnio (iki 24 000 ženklų su tarpais) – iki 10 pozicijų, ilgos apimties straipsnio (iki 32 000 ženklų su tarpais) – iki 20 pozicijų, literatūros apžvalgų – iki 40 šaltinių. Dauguma cituojamų šaltinių turi būti ne senesni kaip penkerių metų, nebent senesnės būtinos, kai apžvelgiama istorinė tyrimų raida ar kai nagrinėjamos tyrimų srities publikacijos yra negausios;

4.10. lentelės ir grafinės iliustracijos pateikiamos tekste arba atskiruose lapuose. Lentelės eilės numeris ir pavadinimas rašomi prieš lentelę, (pvz., 1 lentelė. Klinikinio priežastingumo proceso modeliai). Paaiškinimai ir trumpiniai pateikiami lentelės apačioje. Lentelėse, grafikuose ir kitoje iliustracinėje medžiagoje esantys užrašai turi būti pateikti lietuvių kalba. Lentelių ir kitos iliustracinės medžiagos pavadinimai lygiuojami iš kairės, pasvyruoju šriftu.

Grafinės iliustracijos turi būti atliekamos „CorelDRAW“ arba „Microsoft Office Word“ formatais (galima ir „Microsoft Office Excel“, „Microsoft Office PowerPoint“ formatais). Eilės numeris ir pavadinimas nurodomas grafiko ar iliustracijos apačioje. Grafiko ar iliustracijos numeris straipsnyje nurodomas lenktiniuose skliaustuose arba įterpiamas į sakinį. Grafiniai vaizdai, nuotraukos ir kt. turi būti pateikiami grafiniu formatu (pvz., *.bmp; *.tif; *.jpg) ir ne mažesne nei 300 dpi skiriamąja geba. Galima pateikti ir nuotraukas. 
Dešimtainės trupmenos rašomos ne su tašku, o su kableliu, pvz., 10,2.
 1. Mokslinius straipsnius recenzuoja keli (ne mažiau kaip du) recenzentai, turintys mokslinį laipsnį. Išskirtiniais atvejais gali būti parenkamas vienas recenzentas ir remiamasi tik viena recenzija.
 2. Recenzentus parenka mokslinis redaktorius.
 3. Straipsnių recenzavimas yra anonimiškas, recenzentų pavardes žino tik mokslinis redaktorius.
 4. Recenzuojama pagal standartinę straipsnio vertinimo formą arba recenzija gali būti parašyta laisva forma.
 5. Recenzavimo trukmė – 4 savaitės.
 6. Recenzentų vertinimai pateikiami autoriams. Autoriai (-ius) turi pataisyti straipsnius ne ilgiau kaip per 2 savaites, atsižvelgdamas (-mi) į recenzijoje pateiktas pastabas, arba argumentuoti, kodėl į pastabas neatsižvelgiama.
 7. Iš esmės pataisytas straipsnis teikiamas žurnalui dar kartą.
 8. Straipsniai, neatitinkantys reikalavimų autoriams, nepriimami. Galutinį sprendimą dėl straipsnio tinkamumo žurnalui priima mokslinis redaktorius.
 9. Recenzentų įvertinti ir pripažinti tinkami spausdinti straipsniai spausdinami žurnale rubrikoje „Mokslinis recenzuotas straipsnis“.
 10. Žurnalo Slauga. Mokslas ir praktika pirminiai straipsniai, recenzijos, susirašinėjimai ir kt., vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, saugojami 25 metus.
Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.
Pateikdamas mokslinį straipsnį Higienos instituto leidžiamam žurnalui, autorius patvirtina, kad yra bendraautorių įgaliotas sudaryti šiuos susitarimus ir savo bei bendraautorių vardu garantuoja ir užtikrina, kad:
1. Jis (ji) turi teisę sudaryti šį susitarimą ir suteikti jame numatytas teises. Jis (ji) yra vienintelis (-ė) straipsnio autorius (-ė) ir turi teisę sudaryti šį susitarimą bei suteikti teises Higienos institutui, nepažeisdamas (-a) jokių kitų įsipareigojimų.
2. Straipsnis yra originalus, nepažeidžia jokių autorių ar jokių kitų trečiųjų šalių teisių.
3. Straipsnyje nėra jokios neteisėtos informacijos, dezinformacijos ar duomenų, kuriuos paskelbus, būtų pažeista sutartis, konfidencialumo ar slaptumo įsipareigojimas.
4. Autoriai sutinka su „Creative Commons“ priskyrimo licencijos 4.0 sutarties sąlygomis, kuriomis vadovaujantis žurnale spausdinamas straipsnis yra licencijuojamas, ir suteikia Higienos institutui leidimą spausdinti iki šiol nepublikuotą originalų rankraštį ir jo neatsiejamą dalį sudarančią santrauką, visą susijusią papildomą medžiagą ir vėlesnius klaidų taisymus, jei tokie būtų reikalingi, žurnale, vadovaujantis „Creative Commons“ priskyrimo licencija (CC-BY-4.0). Autorius išlaiko visas turtines autorių ir (arba) gretutines teises.
5. Platinant straipsnį turi būti nuoroda į jo autorių (-ius) ir išspausdinto straipsnio pavadinimą, žurnalą ir DOI (skaitmeninį objekto identifikatorių).
6. Visi gali laisvai bet kokiais tikslais, įskaitant ir komercinius, dalintis (bet kokiose laikmenose ir bet kokiu formatu kopijuoti ir toliau platinti straipsnyje pateiktą medžiagą) ir adaptuoti (pergrupuoti, transformuoti ir remtis straipsnyje pateikta medžiaga).
Mokslinė redakcinė kolegija aktyviai siekia užkirsti kelią moksliniam bei profesiniam plagiatui, todėl prieš recenzavimą atliekama sutapties tikrinimo procedūra.
Higienos institutas yra sudaręs žurnalo archyvavimo sutartį su tinklu PKP Preservation Network.