Gal galime sakyti vienas kitam TU? Visuomenės neformalėjimo atspindžiai Danijos ir Lietuvos televizijų serialuose nuo 7 dešimtmečio iki šių dienų
Articles
Vilija Schoroškaitė
Kopenhagos universitetas, Danija
Loreta Vaicekauskienė
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2019-11-26
https://doi.org/10.15388/TK.2019.17239
PDF

Reikšminiai žodžiai

adresato įvardijimai
kreipiniai
viešoji kalba
kalbos kaita
žiniasklaidos raida
neformalėjimas
postmodernybė

Kaip cituoti

Schoroškaitė V. ir Vaicekauskienė L. (2019) „Gal galime sakyti vienas kitam TU? Visuomenės neformalėjimo atspindžiai Danijos ir Lietuvos televizijų serialuose nuo 7 dešimtmečio iki šių dienų“, Taikomoji kalbotyra, (12), p. 259-291. doi: 10.15388/TK.2019.17239.

Santrauka

Straipsnyje pristatomas lyginamasis dviejų bendruomenių tyrimas iš visuomenės demokratėjimo ir neformalėjimo perspektyvos. Pagrindinis tyrimo objektas – Lietuvos ir Danijos XX a. 7–8 dešimtmečio ir XXI a. 2 dešimtmečio TV serialuose nepažįstamų pašnekovų vartojami adresato įvardijimai, arba kreipiniai, reiškiami įvardžiais pagal modelį TuVous: lietuvių tu ir Jūs, danų du ir De. Siejant medijų istoriją su (post)moderniosios visuomenės raida, daroma prielaida, kad televizijoje fiksuojami kalbos pokyčiai galėtų būti interpretuojami ir kaip visuomenės pokyčiai. Tyrimas pateikiamas plačiame sociopolitiniame kontekste, kaip papildoma tyrimo medžiaga sintetinami ir aptariami įvairūs visuomenės, medijų ir viešosios kalbos raidos duomenys.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.