Respectus Philologicus, 2011 Nr. 20 (25)
Straipsniai
Gabija Bankauskaitė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2011-10-25
https://doi.org/10.15388/Respectus.2011.25
PDF

Kaip cituoti

Bankauskaitė G. (2011) „Respectus Philologicus, 2011 Nr. 20 (25)“, Respectus Philologicus, (16-25), p. 1-286. doi: 10.15388/Respectus.2011.25.

Santrauka

TURINYS / SPIS TREŚCI

I. PROBLEMOS IR SPRENDIMAI / PROBLEMY I ICH ROZWIĄZANIA
Loreta Ulvydienė, Giedrė Drėgvaitė (Lietuva / Litwa). Linguistic Experience as the Projection of Urban Cognition in Literature... 11
Сауле Алтыбаева (Kazachstanas / Kazachstan). Неомифологизм современной казахской прозы: поликультуральный дискурс и поиск художественной перспективы...27
Michał Mazurkiewicz (Lenkija / Polska). Istota rytuału...40

II. FAKTAI IR APMĄSTYMAI / FAKTY I ROZWAŻANIA
Laima Kalėdienė (Lietuva / Litwa). Požiūris į valstybinę kalbą sociolingvistinės apklausos duomenimis...52
Вадим Дементьев (Rusija / Rosja). Гламур как «старая новая светскость»?...65
Elena Bonta, Raluca Galiţa (Rumunija / Rumunia). Joking as a Semiotic Practice and Means of Spiritual Survival. A Pragma-linguistic and Stylistic Approach... 80
Irina Melnikova (Lietuva / Litwa). The Gorris Defence, Or Nabokov on Screen... 95
Jadvyga Krūminienė, Artūras Cechanovičius (Lietuva / Litwa). On some Jungian Archetypes Reflected in Joseph Conrad’s Heart of Darkness...107
Ewa Anna Piasta (Lenkija / Polska). Horyzonty aksjologiczne opowiadania Reinholda Schneidera „Sen świętego“...122
Олег Н. Гринбаум (Rusija / Rosja). Четвертая глава романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: монолог Онегина в ритмико-смысловом освещении...133
Валентина Литвинова (Rusija / Rosja). Эпистолярная сибириада А. П. Чехова (письма писателя с позиций категории времени и пространства)...153
Roma Konsevičiūtė (Lietuva / Litwa). „Giesmių giesmės“ motyvai Antano Jasmanto lyrikoje...162
Элеонора Лассан (Lietuva / Litwa). Союз «зато» как средство выражения психологической компенсации в русском языке...170
Joanna Senderska (Lenkija / Polska). Wzbogacanie leksyki środowiskowej na przykładzie wybranych odmian socjolektalnych polszczyzny...181
Danguolė Melnikienė (Lietuva / Litwa). Specifinių realijų raiškos ypatumai lietuviškuose dvikalbiuose žodynuose...192
Marlena Chudzik (Lenkija / Polska). Problemy toponomastów...202
Daiva Aliūkaitė (Lietuva / Litwa). Jaunųjų žemaičių raiškos idealai: sąmoningosios nuostatos...209
Yuri Tambovtsev, Ludmila Tambovtseva, Juliana Tambovtseva (Rusija / Rosja). Functioning of the Continuous Tenses in Female and Male Variants of the American and British English Language...221
Наталия Красильникова (Rusija / Rosja). Общественное мнение: взгляд из когнитивно-дискурсивной парадигмы...233

III. NUOMONĖ / OPINIE I POGLĄDY
Елена Коницкая, Артур Запольский (Lietuva / Litwa). Метафорика литовского и словенского политического дискурса...243

IV. MOKSLINIO GYVENIMO KRONIKA / KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO
Konferencijų apžvalgos / Konferencje
Виктория Макарова (Lietuva / Litwa). «Язык и метод». Краков, 5-6 мая 2011 г...254
Daiva Aliūkaitė (Lietuva / Litwa). Projektas „Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: puktų tinklo organizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida“...257
Knygų recenzijos / Recenzje książek
Дануте Балшайтите (Lietuva / Litwa). Диагноз поставлен – что дальше? ЛАССАН, Э., 2011. Лингвистика ставит диагноз... Очерк «духа эпохи» в свете данных лингвистического анализа...260
Dagnė Beržaitė (Lietuva/ Litwa). Nedėkingo skaitytojo pastabos. DOSTOJEVSKIS, F., 2010. Apysakos I: Antrininkas, Žiemos pastabos apie vasaros įspūdžius, Užrašai iš pogrindžio....267

Anonsai / Zapowiedzi...271
V. REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS / ZASADY OPRACOWYWANIA PUBLIKACJI...272
VI. MŪSŲ AUTORIAI / NASI AUTORZY...280

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.