Oppositions and their Member Nominations in the Conflict Communication Discourse of Rolandas Paksas (2003–2004)
Straipsniai
Vilma Linkevičiūtė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2013-04-25
https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2013.23.28.10
PDF

Reikšminiai žodžiai

konfliktinė komunikacija
politinis diskursas
domenas
prasmės sritis
konceptas

Kaip cituoti

Linkevičiūtė V. (2013) „Oppositions and their Member Nominations in the Conflict Communication Discourse of Rolandas Paksas (2003–2004)“, Respectus Philologicus, 23(28), p. 118-130. doi: 10.15388/RESPECTUS.2013.23.28.10.

Santrauka

Straipsnio objektas – kalbinės politinės konflikti­nės komunikacijos išraiškos priemonės, būdingos Lietuvos Respublikos vadovo Rolando Pakso politiniam diskursui (2003–2004). Jis išsiskiria konfliktine komunikacija – pasisakymais, nu­kreiptais prieš kitų politinių subjektų nuomones arba veiksmus, o nepritarimas tokiai situacijai verbalizuojamas kaip politinė komunikacija, kurios subjektais tampa bet kurie asmenys, norintys daryti įtaką politiniams įvykiams. Prezidentas R. Paksas konfliktinėje komunika­cijoje per apkaltą gynybai pasitelkia dvi strategi­jas – adresato integraciją ir oponentų segregaciją, kurias išreiškia per dichotomiją AŠ–JIE. Šiame diskurse analizuojamas naudos domenas, aprėpian­tis tokias opozicines prasmės sritis: nauda – žala, lygybė – nelygybė, sąžiningumas / teisybė – nesąži­ningumas / neteisybė. Jame galima įžvelgti ir tokias prasmės sritis, kaip savanaudiškumas, nekuklumas, tendencingumas, nepagarba, priskiriamas opo­nentams, bei vienybę ir nekaltumą, siejamus su Prezidentu R. Paksu. Galima teigti, kad R. Pakso konfliktinis dis­kursas susijęs su dviem situacijomis. Pirmoji – atviro viešojo konflikto situacija, kurios pagrin­diniai veikėjai – Prezidentas, Seimas ir Valstybės saugumo departamentas. Šiuo atveju R. Pakso diskurse galima įžvelgti tiesioginius kalbinius konflikto požymius. Antroji – konfliktinė ko­munikacija be viešojo konflikto. Šio Prezidento inauguracinėje kalboje galima įžvelgti konfliktą su savo pirmtakais, kuris implikuojamas atotrū­kio bei galimybių trūkumo sąvokomis.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.