INFORMACIJA APIE AUTORIUS
Kronika
Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2014.33.4383
PDF

Kaip cituoti

Vilnensia A. P. (2014) „INFORMACIJA APIE AUTORIUS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 330, p. 166-169. doi: 10.15388/ActPaed.2014.33.4383.

Santrauka

ROBERTAS BARTAŠEVIČIUS – Vilniaus universiteto Edukologijos katedros dok­torantas. Mokslinių interesų sritis: švieti­mo politika. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: robertas.bar­tasevicius@fsf.stud.vu.lt

LILIJA DUOBLIENĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Vilniaus univer­siteto Edukologijos katedros profesorė. Mokslinių interesų sritys: ugdymo filoso­fija, švietimo politika, tarpkultūrinis ugdy­mas, medijų raštingumo ugdymas. Adre­sas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: lilija.duoblienė@fsf.vu.lt

PLACIDA JASIŪNAITĖ – UAB „Vaikystės sodas“ auklėtoja. Mokslinių interesų sritys: ikimokyklinis ugdymas, dorinis ugdymas, žaidimo metodas. Adresas: Liubarto g. 17, LT-08118 Vilnius. El. paštas: jasiunaitepla­cida@yahoo.com

ANTANAS KAIRYS – socialinių mokslų (psichologijos) daktaras, Vilniaus univer­siteto Bendrosios psichologijos katedros lektorius. Mokslinių interesų sritys: laiko psichologija, karjeros psichologija, asme­nybės bruožai. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: antanas.kairys@fsf.vu.lt

SIMONA KONTRIMIENĖ – Vilniaus univer­siteto Edukologijos katedros doktorantė. Mokslinių interesų sritys: dvasingumas, dvasingumo ugdymas, hodegetika, dalyko (psichologijos) anglų kalba, psicholingvis­tika. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: simona.kontrimiene@uki.vu.lt

ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ – meno pedagogi­kos magistrė, Šiaulių universiteto Menų fakulteto Muzikos pedagogikos katedros asistentė, Šiaulių universiteto edukologijos krypties doktorantė. Mokslinių interesų sri­tys: muzikinis ugdymas, pažangos ir pasie­kimų vertinimas. Adresas: P. Višinskio g. 25LT-76351 Šiauliai. El paštas: astakrisciu­naite@yahoo.com

ARŪNAS LAURINAITIS – Kauno techno­logijos universiteto tarybos narys, Lietu­vos pramonininkų konfederacijos vice­prezidentas. Adresas: A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius. El. paštas: arunas.lauri­naitis@lpk.lt

AUDRONĖ LINIAUSKAITĖ – socialinių mokslų (psichologija) daktarė, Klaipėdos universiteto Psichologijos katedros profe­sorė. Mokslinių interesų sritys: laiko psi­chologija, karjeros psichologija, psichologinė gerovė. Adresas: S. Nėries g. 5, LT-92227 Klaipėda. El. paštas: audrone.liniauskaite@gmail.com

EUGENIJUS NAZELSKIS – socialinių moks­lų (edukologijos) daktaras, Vilniaus uni­versiteto Tarptautinio verslo mokyklos profesorius. Mokslinių interesų sritys: pro­fesinis orientavimas, žmonių išteklių vady­ba. Adresas: Saulėtekio alėja 22, LT-10225 Vilnius. El. paštas: e.nazelskis@gmail.com

ZITA NAUCKŪNAITĖ – socialinių moks­lų (edukologijos) daktarė; Lietuvos edu­kologijos universiteto Lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: argumentacijos teorija, retorika, kalbos ugdymo didaktika, vertinimas. Adresas: T. Ševčenkos g. 31, LT-03111 Vilnius. El. paštas: zita.naucku­naite@leu.lt

BIRUTĖ POCIŪTĖ – socialinių mokslų (psi­chologijos) daktarė, Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: edukacinė psi­chologija, karjeros psichologija, mokyma­sis. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: birute.pociute@fsf.vu.lt

JO RITZEN – filosofijos daktaras (PhD), Jung­tinių Tautų universiteto Mastrichte (Nyder­landai) garbės profesorius, įvairiais savo profesinės karjeros laikotarpiais buvęs Nyderlandų švietimo, kultūros ir mokslo ministru, Pasaulio banko viceprezidentu, Mastrichto universiteto prezidentu. Moks­linių intersų sritys: aukštojo mokslo vady­ba, ekonomika ir finansai. Adresas: Keizer Kareplein 19, 6211 TC Mastrichtas, Nyder­landai, tel. (31) 043 3884439. El. paštas: ritzen@merit.unu.edu

DIANA STRAKŠIENĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė profesorė, Šiaulių universiteto Menų fakulteto Muzikos peda­gogikos katedros vedėja. Moksliniai intere­sai: muzikinis ugdymas, muzikos refleksi­ja, muzikos terapija. Adresas: P. Višinskio g. 25, LT-76351 Šiauliai. El. paštas: dianas­traksiene@gmail.com

MARIA TILK – socialinių mokslų (edukologi­jos) daktarė, Talino universiteto Edukolo­gijos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: pedagogikos istorija, naratyvas. Adresas: Uus-Sadama 5, Tallinn 10120, Estija. El. paštas: maria.tilk@tlu.ee

IEVA URBANAVIČIŪTĖ – socialinių mokslų (psichologijos) daktarė, Lietuvos edukolo­gijos universiteto Psichologijos didaktikos katedros lektorė. Mokslinių interesų sritys: karjeros psichologija, darbo psichologija, mokymosi ir darbo motyvacija. Adresas: Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius. El. paš­tas: ieva.urbanaviciute@gmail.com

VITA VENSLOVAITĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Vilniaus universi­teto Edukologijos katedros lektorė. Moks­linių interesų sritys: ugdymo filosofija, mu­zikinis ugdymas, fenomenologija ugdyme. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vil­nius. El. paštas: vitavensl@gmail.com

RIMANTAS ŽELVYS – socialinių mokslų (edukologijos) habilituotas daktaras, Vil­niaus universiteto Edukologijos katedros profesorius. Mokslinių interesų sritys: švietimo politika, švietimo vadyba, švieti­mo reformos. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. Tel. (370) 5 266 76 26. El. paštas: rimantas.zelvys@f.vu.lt

IRENA ŽUKAUSKAITĖ – socialinių mokslų (psichologijos) daktarė, Vilniaus universi­teto Klinikinės ir organizacinės psichologi­jos katedros lektorė. Mokslinių interesų sri­tys: personalo psichologija, psichologinis įvertinimas. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: irena.zukaus­kaite@fsf.vu.lt

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.