INFORMACIJA APIE AUTORIUS
Kronika
Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2015-12-28
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2015.35.9198
PDF

Kaip cituoti

Vilnensia A. P. (2015) „INFORMACIJA APIE AUTORIUS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 350, p. 138-141. doi: 10.15388/ActPaed.2015.35.9198.

Santrauka

ZITA ABRAMAVIČIŪTĖ – muzikos magistrė, Lietuvos edukologijos universiteto Sociali­nės edukacijos fakulteto socialinių mokslų (edukologijos) doktorantė, Lietuvos mu­zikos ir teatro akademijos Mokslo centro jaunesnioji mokslo darbuotoja. Mokslinių interesų sritys: muzikos terapija / muzikos terapija neuroreabilitacijoje, neįgaliųjų so­cialinė integracija. Adresas: Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius. El. paštas: zita.abrama­viciute@gmail.com

VILMANTĖ ALEKSIENĖ – socialinių moks­lų (edukologijos) daktarė, Lietuvos eduko­logijos universiteto Socialinės edukacijos fakulteto Socialinio darbo ir sociologijos katedros docentė. Mokslinių interesų sri­tys: muzikos terapija, menų terapija, socialinis darbas / socialinė pedagogika, super­vizija. Adresas: Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius. El. paštas: vilmante_aleksiene@yahoo.com

VANDA ARAMAVIČIŪTĖ – socialinių moks­lų (edukologijos) habilituota daktarė, Vil­niaus universiteto Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros profesorė. Moksli­nių interesų sritys: bendroji edukologija, ugdymas ir asmenybės dvasinis brendi­mas, ugdymo tyrimų metodologija. Adre­sas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: aramaviciute@ gmail.com

MARUTA AVOTINA – matematikos magistrė, A. Liepas matematikos mokyklos darbuo­toja, Latvijos universiteto Fizikos ir mate­matikos fakulteto lektorė. Mokslinių inte­resų sritis: šiuolaikinė elementarioji ma­tematika ir matematikos didaktika. Adre­sas: Zellu g. 29, LV-1002 Riga, Latvija. El. paštas: marutaavotina@inbox.lv

CRISTIANA BARBIERATO – Vilniaus uni­versiteto Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros doktorantė. Mokslinių interesų sritys: ugdymo filosofija, pedagoginis au­toritetas, pedagoginiai santykiai. Adresas: Universiteto g. 1/9, LT-01513 Vilnius. El. paštas: cristiana.barbierato@fsf.vu.lt

VALENTINA DAGIENĖ – fizinių mokslų (matematikos) daktarė, atlikta socialinių mokslų (edukologijos) habilitacija, Vil­niaus universiteto Matematikos ir infor­matikos instituto profesorė. Mokslinių in­teresų sritys: informatikos mokymo tyrimas, informatikos didaktika, išmaniosios ugdymo technologijos, programavimo mokymas (is), žaidybinimas. Adresas: Akademijos g. 4, LT-08663 Vilnius. El. paštas: valentina.da­giene@mii.vu.lt

ELGA DRELINGA – pedagogikos magistrė, Daugpilio universiteto Švietimo ir vady­bos fakulteto lektorė. Mokslinių interesų sritys: matematinių sąvokų ikimokykliniame amžiuje formavimas, matematikos mokymas pradinėje mokykloje. Adresas: Vienības g. 13, LV-5401 Daugpilis, Latvija. El paštas: elga.drelinga@du.lv

DANGUOLĖ GERVYTĖ – Vilniaus univer­siteto Filosofijos fakulteto Edukologijos katedros doktorantė. Mokslinių interesų sritys: mokyklinis ugdymas, katalikiškas ugdymas, asumcionistinė ugdymo paradigma, vertybinis ugdymas. Adresas: Univer­siteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: danguole.gervyte@gmail.com

VILMA GESEVIČIENĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Lietuvos eduko­logijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto Matematikos ka­tedros lektorė. Mokslinių interesų sritis: matematikos didaktika. Adresas: Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius. El. paštas: vilma.geseviciene@leu.lt

VAIRA KARKLINA – socialinių mokslų (pe­dagogikos) daktarė, Liepojos universiteto Tiksliųjų mokslų ir inžinerijos fakulteto lektorė. Mokslinių interesų sritis: matema­tikos ugdymas. Adresas: Valdemara g. 4, LV-3400 Liepoja, Latvija. El. paštas: vaira.karklina@liepu.lv

ELFRĪDA KRASTIŅA – socialinių mokslų (pedagogikos) daktarė, Daugpilio universi­teto Švietimo ir vadybos fakulteto profeso­rė. Mokslinių interesų sritys: matematikos metodologija ir mokymosi individuali­zavimas, vadovėlių ir metodinės medžia­gos pradinei mokyklai rašymas. Adresas: Vienības g. 13, LV-5401 Daugpilis, Latvija. El. paštas: elfridak@inbox.lv.

MADIS LEPIK – Talino universiteto Matema­tikos katedros docentas. Mokslinių intere­sų sritys: matematikos mokytojų įsitikini­mai ir profesinė raida, vadovėlių analizė. Adresas: Narvos kelias 25, 10120 Talinas, Estija. El. paštas: mlepik@tlu.ee

EDMUNDAS MAZĖTIS – matematikos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Ma­tematikos ir informatikos fakulteto Mate­matikos ir informatikos metodikos katedros docentas. Mokslinių interesų sritis: mate­matikos didaktika. Adresas: Naugarduko g. 24, LT-03225 Vilnius. El. paštas: edmun­das.mazetis@mif.vu.lt

EIMANTAS PĖLIKIS – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto spe­cialistas. Mokslinių interesų sritys: pra­dedančiųjų programavimo mokymas (is), švietimo duomenų analizė, žaidybinimas. Adresas: Akademijos g. 4, LT-08663 Vil­nius. El. paštas: eimantas.pelikis@gmail.com

BIRUTĖ POCIŪTĖ – socialinių mokslų dak­tarė, Vilniaus universiteto Filosofijos fa­kulteto Bendrosios psichologijos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: kogni­tyvinė psichologija, karjeros raida ir kon­sultavimas, edukacinė psichologija. Adre­sas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: birute.pociute@fsf.vu.lt

RAMINTA SENIŪNAITĖ – Vilniaus univer­siteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psi­chologijos katedros magistrantė. Mokslinių interesų sritys: kognityvinė psichologija, šeimos psichologija. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: ramin­ta.seniunaite@gmail.com

ANITA SONDORE – matematikos mokslų daktarė, Daugpilio universiteto Gamtos mokslų ir matematikos fakulteto docentė. Mokslinių interesų sritis: tikimybių teorijos vidurinėje mokykloje ir universitete mo­kymas. Addresas: Vienības g. 13, LV-5401 Daugpilis, Latvija. El. paštas: anita.sondo­re@du.lv.

GABRIELĖ STUPURIENĖ – Vilniaus univer­siteto Matematikos ir informatikos institu­to informatikos inžinerijos (technologijos mokslai) doktorantė. Mokslinių interesų sritys: informatikos mokymo tyrimas, in­formatikos konceptai, konstrukcionizmas. Adresas: Akademijos g. 4, LT-08663 Vil­nius. El. paštas: gabriele.stupuriene@mii.vu.lt

AGNESE ŠUSTE – matematikos magistrė, A. Liepas matematikos mokyklos darbuo­toja, Latvijos universiteto Fizikos ir mate­matikos fakulteto lektorė. Mokslinių inte­resų sritys: šiuolaikinė elementarioji ma­tematika ir matematikos didaktika. Adre­sas: Zellu g. 29, LV-1002 Riga, Latvija. El. paštas: agnese.suste@gmail.com

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.