REIKALAVIMAI „ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA“ SPAUSDINAMIEMS STRAIPSNIAMS
Kronika
Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.31.2505
PDF

Kaip cituoti

Vilnensia A. P. (2013) „REIKALAVIMAI ,ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA‘ SPAUSDINAMIEMS STRAIPSNIAMS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 310, p. 0-0. doi: 10.15388/ActPaed.2013.31.2505.

Santrauka

Spausdinamų straipsnių apimtis – ne daugiau kaip vienas autorinis lankas (apie 40 000 spaudos ženklų).
Straipsniuose turi būti mokslo straipsniui būtinos struktūrinės dalys: iškeliama ir pagrindžiama mokslinė problema, formuluojama tyrimo objektas ir tikslas, nurodoma metodologinės tyrimo nuostatos, metodika, tiriamųjų imtis, apibrėžiami konkretūs straipsnio tikslai ir pateikiami juos atitinkantys tyrimo rezultatai, daromos išvados, pateikiamas literatūros sąrašas.
Į tai atsižvelgus, straipsnio medžiaga pateikiama šia tvarka:
Spausdinamo straipsnio pavadinimas.
Straipsnio autoriaus vardas, pavardė, mokslinis vardas ir laipsnis, darbovietė ir jos adresas (įskaitant ir elektroninio pašto adresą, telefonus).
Straipsnio anotacija originalo kalba (apie 500 spaudos ženklų) ir pagrindiniai žodžiai (5–6).
Straipsnio įvadas, jame iškeliama nagrinėjamos temos kaip mokslinės problemos aktualumas ir pagrindžiama jos tyrimo bazinių komponentų (objekto ir tikslo) formuluotės.
Straipsnio turinys (jo struktūrinės dalys turėtų atitikti iškeltus straipsnio tikslus).
Literatūros sąrašas, sudarytas abėcėlės tvarka (pirmiausia išvardijami šaltiniai laikantis lietuvių ir lotynų abėcėlės, paskui – kitų abėcėlių). Literatūros sąraše turi būti visi straipsnyje minimi šaltiniai, nepaminėti šaltiniai į literatūros sąrašą neįtraukiami.
Nurodant šaltinio išleidimo vietą, reikia parašyti ir leidyklos pavadinimą.
Straipsnio santrauka (ne trumpesnė kaip 1600 spaudos ženklų) anglų kalba. Jei straipsnis parašytas anglų ar kitomis pagrindinėmis pasaulio kalbomis (vokiečių, prancūzų, rusų), santrauka rašoma lietuvių kalba.
Straipsnio tekste minint autorius, būtina pateikti nuorodas į konkrečius šaltinius, skliaustuose po autoriaus pavardės nurodant jų išleidimo metus. Be to, kai straipsnyje minimas dviejų autorių šaltinis, kaskart būtina nurodyti abiejų autorių pavardes, kai trijų–penkių autorių, pirmąkart pateikiant nuorodą minimi visi autoriai, o vėliau nurodoma tik pirmo autoriaus pavardė priduriant „ir kt.“, kai šešių autorių, visada – tik pirmasis autorius ir pridedama „kt.“ Kai šaltinis neturi autoriaus, pateikiant nuorodą minimas tik šaltinio pavadinimas ir išleidimo metai.
Pateikiant tikslią citatą iš kito autoriaus šaltinio, būtina nurodyti to šaltinio puslapį, o minint to paties autoriaus skirtingas publikacijas, išleistas tais pačiais metais, po publikacijų išleidimo metų pridėti raides a, b, c ir kt.
Įteikiant straipsnį, atskirai pateikiami duomenys apie autorių (ne daugiau kaip 500 spaudos ženklų). Čia, be autoriaus vardo, pavardės, mokslinio vardo ir laipsnio, darbovietės adreso ir pareigų, nurodomos ir mokslinių interesų sritys. Duomenys pristatomi lietuvių ir anglų kalbomis.
Taip pat būtina viena recenzija, parašyta kvalifikuoto tos srities specialisto, neįeinančio į leidinio redaktorių kolegijos sudėtį.
Kiekvieno straipsnio metrikoje nurodoma, kada straipsnis įteiktas redaktorių kolegijai ir kada priimtas.
Leidinio straipsniai skelbiami viešai prieinamoje universiteto interneto svetainėje bei Lietuvos ir užsienio internetinėse bazėse. Universiteto interneto svetainėje naudotis straipsniais galima mokslo, studijų ir savišvietos tikslais. Cituojant informaciją nurodomas straipsnio autorius (ar autoriai) ir informacijos šaltinis.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.