Vilniaus universiteto leidyklos mokslo periodika

Vilniaus universiteto leidyklos mokslo periodika

Žurnalai

Acta Orientalia Vilnensia

Leidžiamas nuo 2000 m. Publikuoja empirines, teorines ir istorines studijas apie Indijos subkontinentą, Viduriniuosius Rytus, Centrinę Aziją, Tolimuosius Rytus ir Pietryčių Aziją.

Acta Museologica Lithuanica

Įkurtas 2013 m. Nagrinėja muziejų istorijos, rinkinių valdymo, metamuzeologijos, ekspozicijų ir parodų rengimo, paveldo komunikacijos, skaitmeninių technologijų taikymo, edukacijos, vadybos ir politikos klausimus.

Acta Paedagogica Vilnensia

Įkurtas 1991 m. Nagrinėja teorinius ir metodologinius švietimo ir ugdymo bei švietimo politikos ir kultūros analizės klausimus. 

Archaeologia Lituana

Įkurtas 1999 m. Nagrinėja archeologijos istorijos ir metodologijos klausimus bei skelbiantis Baltijos regionui reikšmingus archeologinių tyrimų duomenis.


 

Baltic Journal of Political Science

Įkurtas 2012 m. Publikuoja straipsnius politinės teorijos, lyginamosios politikos, tarptautinių santykių ir viešosios politikos klausimais kreipiant dėmesį į Baltijos jūros regiono šalis.

Bibliotheca Lituana

Įkurtas 2011 m. Nagrinėja bibliotekų istorijos ir dokumentinio paveldo klausimus.

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Įkurtas 2007 m. Nagrinėja buhalterinės apskaitos, audito ir analizės klausimus. 

Ekonomika

Įkurtas 1960 m. Nagrinėja šiuolaikinės ekonomikos, sektorinės situacijos ir verslo plėtros strategijos vietos ir užsienio rinkose klausimus centrinės ir rytų Europos šalių ekonominio vystymosi kontekste.

Informacijos mokslai

Įkurtas 1994 m. Nagrinėja informacijos ir žinių visuomenės, žinių vadybos, organizacijos komunikacijos vadybos, kultūros tyrimų, žiniasklaidos ir naujųjų medijų, globalios ir tarpkultūrinės komunikacijos, mokslotyros klausimus. Registruotas Scopus nuo 2018 m.

Kalbotyra

Įkurtas 1958 m. Publikuoja įvairių kalbų sinchroninius ir diachroninius, taip pat ir tarpkalbinių aspektų, tyrimus.

Knygotyra

Įkurtas 1961 m. Skirtas tarpdisciplininiams spausdintinių ir skaitmeninių leidinių tyrimams, apimantiems knygos ir periodikos istoriją, istoriografiją ir kultūrą, leidybą, skaitymo, medijų komunikacijos, spausdintinio ir rankraštinio paveldo problemas. Scopus nuo 2018 m.

Kriminologijos studijos

Įkurtas 2014 m. Siekia informuoti mokslo atstovus, kurie domisi kriminologija, apie vykdomus mokslinius darbus ir tų darbų rezultatus bei supažindinti Lietuvos mokslo bendruomenę su naujausiais užsienio šalių kriminologų darbais. 

Lietuvos istorijos studijos

Įkurtas 1992 m. Publikuoja straipsnius apie Lietuvos praeitį, jos istorinę raidą, lietuvių tautos valstybingumą, materialinės ir dvasinės kultūros raidą, jos sąveiką su kitomis tautomis, vietą pasaulio civilizacijoje.

Lietuvos statistikos darbai

Įkurtas 1990 m. Publikuoja statistikos teorijos ir metodologijos, statistikos taikymo ekonomikoje, fizikoje, technologijose, biomedicinoje ir socialiniuose moksluose tyrimus, analizuoja statistikos metodus oficialioje statistikoje, nagrinėja statistikos istoriją. 

Lietuvos chirurgija

Įkurtas 1993 m. Publikuoja mokslinius Lietuvos ir užsienio autorių chirurgijos srities straipsnius.

Lietuvos matematikos rinkinys

Publikuoja straipsnius, pristatančius naujus ir svarbius įvykius visose matematikos srityse.

Literatūra

Įkurtas 1958 m. Publikuoja straipsnius apie Lietuvos ir užsienio literatūrų ir kultūrų tyrimus.

Nonlinear Analysis: Modelling and Control

Įkurtas 1997 m. Publikuoja tarpdisciplininius netiesinių procesų ir reiškinių mokslo darbus, įskaitant netiesinį sistemų ir gamtos reiškinių modeliavimą.

Organizations and Markets in Emerging Economies

Founded in 2010. Publishes articles on new aspects of organizational and market studies in emerging economies.

Politologija

Įkurtas 1989 m. Publikuoja straipsnius politikos mokslų, tarptautinių santykių ir tarpdisciplinėms temomis. Registruotas Scopus nuo 2012 m.

Problemos

1968 m. įkurtas recenzuojamas filosofijos žurnalas, skelbiantis akademinius straipsnius, knygų recenzijas ir akademinio gyvenimo kroniką. Registruotas Scopus nuo 2002 m., Web of Science nuo 2005 m.

Psichologija

1962 m. įkurtas recenzuojamas žurnalas (Psichologija – nuo 1980 m.), publikuojantis straipsnius visų psichologijos mokslo krypčių ir tarpdisciplinėmis temomis ir siekiantis psichologijos mokslo plėtros Centrinėje ir Rytų Europoje.

Religija ir kultūra

Įkurtas 2004 m. Publikuoja religijos fenomeno bei religijos ir kultūros santykio tyrimų, integruotai apimančių religijotyrines, religijos filosofijos ir etc. disciplinas, tematikos straipsnius.

Respectus Philologicus

Įkurtas 1999 m. Žurnalas skirtas lingvistiniams tyrimams, literatūros naratyvų ir kontekstų problematikai, reklamos diskurso paveikumo klausimams, vertimo teorijai ir praktikai, audiovizualiniams tyrimams.

Scandinavistica Vilnensis

Įkurtas 2009 m. Vilniaus universiteto Skandinavistikos centro. Publikuoja akademinių straipsnių rinkinius, akademines knygas ir skandinavų literatūros vertimus.

Semiotika

Įkurtas 1994. Skirtas įvairių semiotikos  problemų gvildenimui ir semiotinių prieigų taikymui kultūros diskursų analizėje. Žurnalas publikuoja originalius mokslo straipsnius, mokslo recenzijas ir diskusijas, semiotikos šaltinių tekstus ir jų vertimus į lietuvių kalbą.

Slauga. Mokslas ir praktika

Įkurtas 1997. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro mokslo žurnalas skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams.

Slavistica Vilnensis

Įkurtas 1997 m. Publikuoja paleoslavistikos, baltų ir slavų kalbų sąsajų, LDK kalbų, kultūrų ir raštijos, slavų kalbų istorinės gramatikos bei bendrinių kalbų raidos, lyginamosios, tipologinės ir kontrastyvinės slavų kalbų gramatikos, slavų dialektologijos, etnolingvistikos straipsnius.

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

Įkurtas 2001 m. Publikuoja straipsnius socialinio darbo ir socialinės politikos klausimais.

Sociologija. Mintis ir veiksmas

Įkurtas 1997 m. Publikuoja šių dienų visuomenės ir kultūros pokyčių, socialinės teorijos raidos bei besikeičiančios sociologijos savivokos tematikos straipsnius.

Taikomoji kalbotyra

Įkurtas 2012 m. Taikomoji kalbotyra – tarptautinis elektroninis mokslo žurnalas, skirtas publikuoti tiriamuosius, apžvalginius, diskusinius straipsnius, recenzijas ir mokslinius esė taikomosios kalbotyros tematika.

Teisė

Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.

Verbum

Įkurtas 2010 m. Publikuoja germanų, romanų ir slavų lingvistikos bei edukologijos tyrimų tematikos straipsnius.

Vertimo studijos

Įkurtas 2008 m. Publikuoja straipsnius įvairiomis vertimo temomis.

Vilnius University Open Series

Įkurtas 2019 m. Publikuoja įvairios tematikos straipsnių rinkinius.

Vilnius University Proceedings

 Įkurtas 2019 m. Publikuoja Vilniaus universiteto bendruomenės parengtus įvairios tematikos straipsnių rinkinius. 

Žurnalistikos Tyrimai

Įkurtas 2008 m. Publikuoja žurnalistikos ir medijų studijų tematikos straipsnius.

Association of European University Presses
We are Crossref Member
LLA
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
LMPA