Katalikų bažnyčios kaita Lietuvoje transformacijų laikotarpiu
-
Valdas Pruskus
Publikuota 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2003.63.6667
PDF

Reikšminiai žodžiai

Catholic Church
religious organizations
cultural and religious pluralism
anti-Church activities of State
civic society Katalikų bažnyčia
religinės organizacijos
kultūrinis ir religinis pliuralizmas
antibažnytinė valstybės politika
pilietinė visuomenė

Kaip cituoti

Katalikų bažnyčios kaita Lietuvoje transformacijų laikotarpiu (V. Pruskus , Trans.). (2003). Problemos, 63, 45-61. https://doi.org/10.15388/Problemos.2003.63.6667

Santrauka

Straipsnyje analizuojami Lietuvos katalikų bažnyčios kaitos ypatumai pirmuoju nepriklausomybės dešimtmečiu. Nagrinėjamos Bažnyčios vidaus ir išorės permainos, nulemtas visuomenės ekonominių, socialinių ir kultūrinių transformacijų, visuotinės globalizacijos procesų pagimdyto religinio pliuralizmo, į kurį tenka reaguoti atsižvelgiant į turimą bažnytinės veiklos paveldą, suformuotą istorinės patirties ir konkrečių aplinkybių. Aptariama Katalikų bažnyčios laikysena valstybės ir politinio gyvenimo atžvilgiu, jos specifinės padėties ir vaidmens kitimo prielaidos kuriant pilietinę visuomenę Lietuvoje.
PDF