REIKALAVIMAI „ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA“ SPAUSDINAMIEMS STRAIPSNIAMS
Kronika
Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2015-12-28
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2015.35.9199
PDF

Kaip cituoti

Vilnensia A. P. (2015) „REIKALAVIMAI ,ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA‘ SPAUSDINAMIEMS STRAIPSNIAMS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 350, p. 142-143. doi: 10.15388/ActPaed.2015.35.9199.

Santrauka

Spausdinamų straipsnių apimtis – ne daugiau kaip vienas autorinis lankas (apie 40 000 spau­dos ženklų).
Straipsniuose turi būti mokslo straipsniui būtinos struktūrinės dalys: iškeliama ir pagrin­džiama mokslinė problema, formuluojama tyri­mo objektas ir tikslas, nurodoma metodologinės tyrimo nuostatos, metodika, tiriamųjų imtis, apibrėžiami konkretūs straipsnio tikslai ir patei­kiami juos atitinkantys tyrimo rezultatai, daro­mos išvados, pateikiamas literatūros sąrašas.
Į tai atsižvelgus, straipsnio medžiaga patei­kiama šia tvarka:
Spausdinamo straipsnio pavadinimas.
Straipsnio autoriaus vardas, pavardė, mokslinis vardas ir laipsnis, darbovietė ir jos adresas (įskaitant ir elektroninio pašto adresą, telefonus).
Straipsnio anotacija originalo kalba (apie 500 spaudos ženklų) ir pagrindiniai žodžiai (5–6).
Straipsnio įvadas, jame iškeliama nagrinėja­mos temos kaip mokslinės problemos aktualu­mas ir pagrindžiama jos tyrimo bazinių kompo­nentų (objekto ir tikslo) formuluotės.
Straipsnio turinys (jo struktūrinės dalys turė­tų atitikti iškeltus straipsnio tikslus).
Literatūros sąrašas, sudarytas abėcėlės tvar­ka (pirmiausia išvardijami šaltiniai laikantis lie­tuvių ir lotynų abėcėlės, paskui – kitų abėcėlių). Literatūros sąraše turi būti visi straipsnyje mi­nimi šaltiniai, nepaminėti šaltiniai į literatūros sąrašą neįtraukiami.
Nurodant šaltinio išleidimo vietą, reikia pa­rašyti ir leidyklos pavadinimą.
Straipsnio santrauka (ne trumpesnė kaip 1600 spaudos ženklų) anglų kalba. Jei straips­nis parašytas anglų ar kitomis pagrindinėmis pasaulio kalbomis (vokiečių, prancūzų, rusų), santrauka rašoma lietuvių kalba.
Straipsnio tekste minint autorius, būtina pa­teikti nuorodas į konkrečius šaltinius, skliaus­tuose po autoriaus pavardės nurodant jų išlei­dimo metus. Be to, kai straipsnyje minimas dviejų autorių šaltinis, kaskart būtina nurodyti abiejų autorių pavardes, kai trijų–penkių auto­rių, pirmąkart pateikiant nuorodą minimi visi autoriai, o vėliau nurodoma tik pirmo autoriaus pavardė priduriant „ir kt.“, kai šešių autorių, vi­sada – tik pirmasis autorius ir pridedama „kt.“ Kai šaltinis neturi autoriaus, pateikiant nuorodą minimas tik šaltinio pavadinimas ir išleidimo metai.
Pateikiant tikslią citatą iš kito autoriaus šal­tinio, būtina nurodyti to šaltinio puslapį, o mi­nint to paties autoriaus skirtingas publikacijas, išleistas tais pačiais metais, po publikacijų išlei­dimo metų pridėti raides a, b, c ir kt.
Įteikiant straipsnį, atskirai pateikiami duo­menys apie autorių (ne daugiau kaip 500 spau­dos ženklų). Čia, be autoriaus vardo, pavardės, mokslinio vardo ir laipsnio, darbovietės ad-reso ir pareigų, nurodomos ir mokslinių in-teresų sritys. Duomenys pristatomi lietuvių ir anglų kalbomis.
Taip pat būtina viena recenzija, parašyta kvalifikuoto tos srities specialisto, neįeinančio į leidinio redaktorių kolegijos sudėtį.
Kiekvieno straipsnio metrikoje nurodoma, kada straipsnis įteiktas redaktorių kolegijai ir kada priimtas.
Leidinio straipsniai skelbiami viešai prieina­moje universiteto interneto svetainėje bei Lie­tuvos ir užsienio internetinėse bazėse. Univer­siteto interneto svetainėje naudotis straipsniais galima mokslo, studijų ir savišvietos tikslais. Cituojant informaciją nurodomas straipsnio au­torius (ar autoriai) ir informacijos šaltinis.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.