Modernistinės A. Maceinos ir P. Jako pažiūros į katalikybę
-
Valdas Pruskus
Publikuota 1983-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1983.30.6439
PDF

Reikšminiai žodžiai

Katalikybė
Antanas Maceina
Povilas Jakas
modernizmas
socialinė veikla

Kaip cituoti

Pruskus V. (1983). Modernistinės A. Maceinos ir P. Jako pažiūros į katalikybę. Problemos, 30, 108-118. https://doi.org/10.15388/Problemos.1983.30.6439

Santrauka

Straipsnyje analizuojami lietuvių katalikų modernistų Antano Maceinos ir Povilo Jako bandymai kritiškai įvertinti katalikybės padėtį tarpukario buržuazinėje Lietuvoje ir suformuluoti jos atnaujinimo galimybes. Katalikybės atnaujinimą aptariami mąstytojai traktavo ne tik kaip klerikalinių institucijų veiklos demokratėjimo uždavinį, katalikiškųjų apeigų formalizmo įveikimą (P. Jakas), bet ir kaip tikėjimo dvasinio komponento stiprinimą (A. Maceina). Lietuvių katalikai modernistai teigė, kad tikėjimas negali būti tik izoliuotas individualus pamaldumas, jis turi reikštis ir kataliko aktyvia visuomenine veikla. Šiems tikslams įgyvendinti jie ragino suaktyvinti tikinčiųjų dvasinį gyvenimą. A. Maceina ir P. Jakas pabrėžė ankstyvosios krikščionybės laikų socialinio gyvenimo formų atgaivinimą (socialinį diakonatą), ragino kreipti didesnį dėmesį į tikinčiųjų socialinio gyvenimo problemas. Katalikai modernistai siekė priešintis visuomenės sekuliarizacijos procesams ir ginti katalikų tikėjimą bei Katalikų bažnyčios interesus.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.