Inovatyvus elgesys darbe: kai kurie psichometriniai lietuviškojo klausimyno rodikliai
Straipsniai
Rasa Geležinytė
Dalia Bagdžiūnienė
Publikuota 2016-07-15
https://doi.org/10.15388/Psichol.2016.53.10032
PDF

Reikšminiai žodžiai

inovatyvus elgesys darbe
klausimynas
patikimumas
validumas
darbuotojai

Kaip cituoti

Geležinytė R., & Bagdžiūnienė D. (2016). Inovatyvus elgesys darbe: kai kurie psichometriniai lietuviškojo klausimyno rodikliai. Psichologija, 53, 59-77. https://doi.org/10.15388/Psichol.2016.53.10032

Santrauka

Inovatyvus elgesys darbe apibūdinamas kaip naujų idėjų kūrimas ir įgyvendinimas, siekiant išspręsti tam tikrą problemą ar pagerinti esamą padėtį kuriame nors organizacijos padalinių. Šiuolaikinėse organizacijose ne tik siekiama į šiuos procesus įtraukti darbuotojus, kai diegiamos atskiros inovacijos, bet ir skatinamas aktyvus jų dalyvavimas nuolat tobulinant darbo procesus ir inicijuojant naujoves. Straipsnyje pristatomas Lietuvos organizacijų darbuotojų inovatyvaus elgesio darbe tyrimas, kurio pagrindinis tikslas – parengti lietuvišką inovatyvaus elgesio darbe vertinimo klausimyną ir pagrįsti kai kuriuos jo psichometrinius rodiklius. Tyrime dalyvavo 283 įvairių organizacijų darbuotojai, metodas – anketinė apklausa, o į tyrimo anketą buvo įtrauktas lietuviškas inovatyvaus elgesio darbe klausimynas ir jo validumui tikrinti parinktos skalės. Remiantis gautais rezultatais galima nurodyti penkias pagrindines inovatyvaus elgesio darbe formas: domėjimasis naujovėmis, idėjų tyrimas ir kūrimas, idėjų išbandymas ir įvertinimas, paramos siekimas ir idėjų įgyvendinimas. Klausimynas atitinka psichometrinėms charakteristikoms keliamus reikalavimus, jo struktūra apima pagrindines užsienio autorių modeliuose aprašytas inovatyvaus elgesio darbe dimensijas (idėjų kūrimą, rėmimą ir įgyvendinimą), taip pat jas papildo domėjimosi naujovėmis ir idėjų išbandymo bei įvertinimo dimensijomis.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.