INFORMACIJA APIE AUTORIUS
Kronika
Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2014.32.7397
PDF

Reikšminiai žodžiai

none

Kaip cituoti

Vilnensia A. P. (2014) „INFORMACIJA APIE AUTORIUS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 32, p. 165-166. doi: 10.15388/ActPaed.2014.32.7397.

Santrauka

VANDA ARAMAVIČIŪTĖ – socialinių moks­lų (edukologijos) habilituota daktarė, Vil­niaus universiteto Edukologijos katedros profesorė. Mokslinių interesų sritys: bendroji edukologija, ugdymas ir asmenybės dvasinis brendimas, ugdymo tyrimų me­todologija. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: aramaviciu­te@gmail.com

MARTYNA BAKAITĖ – Vilniaus universiteto Edukologijos katedros magistrantė. Moks­linių interesų sritys: suaugusiųjų švietimas, skaitmeninė kultūra, kalbų didaktika. Adre­sas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: martyna.bakaitė@gmail.com

MIGLĖ DOVYDAITIENĖ – socialinių moks­lų (psichologijos) daktarė, Vilniaus univer­siteto Bendrosios psichologijos katedros lektorė. Mokslinių interesų sritys: konsulta­vimo teorija ir praktika, šeimos krizių pre­vencija, trumpalaikė terapija, streso įveika, konfliktų sprendimas. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: migle.dovydaitiene@fsf.vu.lt

LILIJA DUOBLIENĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Vilniaus universiteto Edukologijos katedros profesorė. Mokslinių interesų sritys: ugdymo filosofija, švietimo politika, tarpkultūrinis ugdymas, medijų raš­tingumo ugdymas. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: lilija.duo­blienė@fsf.vu.lt

JŪRATĖ ČERNEVIČIŪTĖ – humanitarinių mokslų (filosofijos) daktarė, Vilniaus Ge­dimino technikos universiteto Kūrybos verslo ir komunikacijos katedros profeso­rė. Mokslinių interesų sritys: komunikaci­ja, kultūros ir medijų studijos, kūrybinės industrijos, inovacijos. Adresas: Pylimo g. 26/1, LT-01132 Vilnius. El. paštas: jurate.cerneviciute@vgtu.lt

OLGA ILJINA – Vilniaus universiteto Edu­kologijos katedros doktorantė. Mokslinių interesų sritys: švietimo sociologija, socia­linis teisingumas ugdant, grindžiamoji teo­rija. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: olgailjina@gmail.com

ŽILVINAS JANČORAS – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių inovacijų laboratorijos vedėjas. Mokslinių interesų sri­tys: kūrybinės industrijos, inovacijos, inova­cijų vadyba, verslo modeliai. Adresas: Linkmenų g. 5-35, Vilnius. El. paštas: zilvinas.jancoras@vgtu.lt

ALBINAS KALVAITIS – socialinių mokslų (sociologija) daktaras, Ugdymo plėtotės centro metodininkas. Mokslinių interesų sritys: švietimo sociologija, švietimo vady­ba, bendrasis ugdymas. Adresas: M. Kat­kaus g. 44, LT-09217 Vilnius. El. paštas: albinaskalvaitis@gmail.com

RUSNĖ KREGŽDAITĖ – socialinių mokslų (ekonomikos) doktorantė, Vilniaus Ge­dimino technikos universiteto Kūrybinių inovacijų laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja. Mokslinių interesų sritys: kū­rybinės industrijos, kultūros ekonomika, ekonometrinė analizė. Adresas: Linkmenų g. 5-35, Vilnius. El. paštas: rusne.kregzdai­te@vgtu.lt

ELVYDA MARTIŠAUSKIENĖ – socialinių mokslų (edukologijos) habilituota daktarė, Lietuvos edukologijos universiteto Eduko­logijos katedros profesorė. Mokslinių in­teresų sritys: bendroji edukologija, dorinis ugdymas, dvasingumo tyrimų metodologi­ja. Adresas: Studentų g. 39, LT-08106 Vil­nius. El. paštas: martisauskiene@gmail.com

VAIDAS MORKEVIČIUS – socialinių mokslų (sociologijos) daktaras, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių inovacijų laboratorijos mokslo darbuotojas. Moks­linių interesų sritys: socialinės apklausos, socialinių tyrimų metodai, kokybinė lygi­namoji analizė, taikomoji statistika ir duomenų analizė. Adresas: Linkmenų g. 5-35, Vilnius. El. paštas: vaidas.morkevicius@vgtu.lt

BIRUTĖ POCIŪTĖ – socialinių mokslų (psi­chologijos) daktarė, Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: pedagoginė psi­chologija, karjeros psichologija, mokyma­sis. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: birute.pociute@fsf.vu.lt

ŽIGIMANTAS PEČIŪRA – Vilniaus univer­siteto Bendrosios psichologijos katedros magistrantas. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas zigpec@gmail.com

VAIDA PLATKEVIČIŪTĖ – Vilniaus univer­siteto Bendrosios psichologijos katedros studentė. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius.

GIEDRĖ JUDITA RASTAUSKIENĖ – sociali­nių mokslų (edukologija) daktarė, Lietuvos sporto universiteto Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedros lektorė. Moksli­nių interesų sritys: socioedukacinių tyrimų analizė. Adresas: Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas. El. paštas: giedre.rastauskiene@gmail.com

IRENA STONKUVIENĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Vilniaus universi­teto Edukologijos katedros docentė. Moks­linių interesų sritys: pedagogikos istorija, ugdymo antropologija, ugdymas ir kultūra, ugdymas ir lytis. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: irena.stonkuvienė@fsf.vu.lt

ROLANDAS STRAZDAS – socialinių mokslų (vadyba) daktaras, Vilniaus Gedimino tech­nikos universiteto Atvirojo kodo instituto mokslo darbuotojas, Mechanikos inžineri­jos katedros docentas. Mokslinių interesų sritys: inovacijų valdymas, procesų tobu­linimas, kolektyvinis kūrybiškumas, kūry­binės industrijos. Adresas: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius. El. paštas: rolandas.strazdas@vgtu.lt

SAULIUS ŠUKYS – socialinių mokslų (edu­kologijos) daktaras, Lietuvos sporto uni­versiteto Sveikatos, fizinio ir socialinio ug­dymo katedros vedėjas. Mokslinių interesų sritys: vaikų prosocialaus elgesio sportinėje veikloje ypatumai. Adresas: Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas. El. paštas: saulius.su­kys@lsu.lt

MARIA TILK – socialinių mokslų (edukologi­jos) daktarė, Talino universiteto Edukolo­gijos katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: pedagogikos istorija, naratyvas. Adresas: Uus-Sadama 5, Tallinn 10120, Estija. El. paštas: maria.tilk@tlu.ee

EDITA VAINIENĖ – Lietuvos sporto univer­siteto Sporto ir judesių mokslo centro dok­torantė. Mokslinių interesų sritys: universi­tetinės kūno kultūros studijos, disciplininis identitetas. Adresas: Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas. El. paštas: editavaina@gmail.com

SVETLANA VASILIONOK – Vilniaus univer­siteto Edukologijos katedros magistrantė. Mokslinių interesų sritys: lietuvių kalbos mokymas tautinių mažumų mokyklose, Rytų filosofija, vizualinių menų taikymas mokymo(si) metu. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: svetlana.vasilionok@gmail.com

VITA VENSLOVAITĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Vilniaus universi­teto Edukologijos katedros lektorė. Moks­linių interesų sritys: ugdymo filosofija, mu­zikinis ugdymas, fenomenologija ugdyme. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vil­nius. El. paštas: vitavensl@gmail.com

CHARL C. WOLHUTER – socialinių moks­lų (edukologijos) daktaras lyginamosios edukologijos ir tarptautinio švietimo pro­fesorius. Mokslinių interesų sritys: lygina­mosios edukologijos mokymas, lyginamo­sios edukologijos teorija, mokytojų rengi­mas, aukštasis mokslas Afrikoje. Adresas: North-West University, Private Bag X 6001, Potchefstroom Campus, South Afri­ca. El. paštas: Charl.Wolhuter@nwu.ac.za

RIMANTAS ŽELVYS – socialinių mokslų (edukologijos) habilituotas daktaras, Vil­niaus universiteto Edukologijos katedros profesorius. Mokslinių interesų sritys: švietimo politika, švietimo vadyba, aukšta­sis mokslas. Adresas: Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. El. paštas: rimantas.zel­vys@leu.lt

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.